OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Opracowanie niniejsze ma pomóc zrozumieć strukturę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w aspekcie prowadzenia dokumentacji medycznej. Z naturalnych względów ukierunkowujemy nasze zainteresowania już na przetwarzanie danych pacjentów w systemie informatycznym (bo taki obowiązywał będzie bezwzględnie od 1.08.2017). Oczywiście nie oznacza to, że danych zebranych w formie kartotek papierowych nie należy chronić
akty prawne przywołane w opracowaniu

Pytanie wstępne: Czy prowadzenie dokumentacji medycznej , na której nie dokonujemy żadnych operacji (ot, zapisane na kartach dane o pacjentach i wykonanych świadczeniach) jest przetwarzaniem danych osobowych?
definicja przetwarzania danych zawarta w ustawie

I.Kontrola sprawowana przez GIODO- przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
1. Art. 14-19 ustawy
2. Udaremnianie kontroli

3. Przeprowadzanie kontroli w jednostkach ochrony zdrowia

II. Bezpieczeństwo danych

Opracowany w WIL
Wzorzec dokumentacji praktyki/podmiotu
dotyczący bezpieczeństwa dok.medycznej

kto jest administratorem danych?
art 36-39 ustawy
art 39a

IIa. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Zmiana w ustawie obowązująca od 1.01.2015r


III. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
1.Co określa rozporządzenie?
2. Z czego skałda się dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych osobowych?
3. Co zawiera "polityka bezpieczeństwa"?
4. Co zawiera "instrukcja zarządzania systemem informatycznym"?
5. Ważne!-Poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym
6. Odnotowanie jakich informacji musi zapewnić system informatyczny w odniesieniu do każdej osoby , której dane są przetwarzane?

IV. Powierzenie danych osobowych
przepisy ustawy

listopad 2014r
Komisja Stomatologiczna ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej