Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Dokument ten jest centralnym miejscem zebrania wiedzy i poglądów prezentowanych przez powołany przez Okręgową Radę Lekarską w Poznaniu Zespół ds Elektronicznej Dokumentacji Medyczniej (EDM). Omówione są zarówno regulacje prawne, oczekiwania środowiska lekarskiego wobec jakości oprogramowania, jakie będzie oferowane gabinetom lekarskim.
dokument pomija zagadnienia EDM gromadzonej i przetwarzanej w szpitalach.
 

Prace nad platformą gromadzącą dane o udzielonych pacjentom świadczeniach zostały wznowione. Najpierw rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił znaczące opóźnienia w pracach nad Systemem Informacji Medycznej, w szczególności nad budową Platformy Gromadzenia Danych o Zdarzeniach Medycznych- wynikające z niedotrzymanych terminów czytaj dalej
oddania etapów systemu za czasów poprzedniej ekipy rządowej. W czerwcu 2017r Rada Ministrów uzupełniła procedowany od listopada 2016r projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji o nowe definicje i przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia przez gabinety EDM na 1.01.2019r .
nowości:
wszystkie wpisy dot.EDM

Zespół WIL

uchwala Rady Okręgowej powołująca Zespół
|| Kontakt poznan@hipokrates.org lub na adres przewodniczącego Zespołu cislo@post.pl

programy


I.Programy
czym mogą różnić się oferowane na rynku programy?

- miejscem przechowywania danych

Dane , które widzimy na ekranie komputera podczas wpisywania danych o wizycie czy szukania właściwych informacji o pacjencie pobierane są z serwera danch. Serwer ten może być:

  • wewnętrzną aplikacją na naszym dysku komputerowym;
  • odrębnym urządzeniem umieszczonym w jednym z pomieszczeń naszej praktyki;
  • zespołem urządzeń umieszczonym poza naszą praktyką. W tym wypadku dane pobierane są przez nasz komputer za pośrednictwem internetu;
  • szczególną postacią ostatniej wersji jest opcja, kiedy to i serwer i oprogramowanie znajduje się poza naszą praktyką (serwer dostawcy opr.) a my wchodzimy w ten program na zasadzie przeglądarki internetowej (coś jak bank internetowy albo poczta przez www-logujemy się i możemy korzystać z zasobów dla nas przeznaczonych).W tym miejscu nie będziemy się wgłębiali w zagadnienie wyższości którejkolwiek z tych trzech wersji nad innymi. Wybierając program pod kątem sposobu gromadzenia danych trzeba wziąć jednak pod uwagę siłę łącza internetowego , jakim dysponujemy oraz stabilnością tego połączenia (transfer niezależny od pory dnia ) . Trzeba bowiem pamiętać, że w dokumentacji zapisywać będziemy też wyniki badań, również obrazowych- te rodzaje plików zajmują duzo więcej miejsca na dysku niż opis tekstowy, są też trudniejsze do przesłania via internet.

- sposobem rozliczania się z dostawcą oprogramowania
Raczej w mniejszości będą sytuacje, w których gabinet raz zapłaci licencję wieczystą i przez lata będzie użytkował z powodzeniem program.
Pełna funkcjonalność choćby w związku ze zmianami po stronie SIM może wymagać aktualizacji. Poza tym bezpieczne wydaje się korzystanie ze wsparcia technicznego dostawcy oprogramowania. W niektórych programach będzie to opcja a w niektórych będzie to stała składowa licencji.
Na to wszystko trzeba zwrócić uwagę.
Formą nabycia programu, na którą trzeba szczególnie zwrócić uwagę to dostarczenie aplikacji z zewnętrznym gromadzeniem danych (na serwerze będącym we władaniu dostawcy oprogramowania) ze wsparciem technicznym i (co już jest niekiedy proponowane) leasingiem sprzętu komputerowego. Słowem taka „instalacja pod klucz” , która będzie wydawała się atrakcyjna dla osób „wchodzących” niejako w świat współpracy z urządzeniami komputerowymi.
Takie rozwiązanie będzie zapewne wygodne, ale pod względem handlowym dość złożone i związane z opłatą abonamentową. Trzeba dokładnie rozważyć zalety i wady takiego wariantu (perspektywa wzrostu opłat ) . Patrz Rekomendacja nr 1 Zespołu ds EDM WIL

II. Funkcjonalności

1.NIEZBĘDNE

A. Zrzut dokumentacji indywidualnej pacjenta do pliku xml oraz wydruk historii choroby

Jest to wymóg opisany w Rozporządzeniu ws dokumentacji medycznej. Wydruk historii choroby to podstawowa funkcja – pacjent i uprawnione organy mają prawo zażądać udostpnienia dokumentacji         

B Zrzut całej dokumentacji do plików xml


Bez cienia przesady można powiedzieć, że to kluczowy wymóg. I to nie tylko dlatego, że tak w §80  wymaga tego Rozporządzenie ws dokumentacji med. Jak wspomniano w pkt I. programy będą się różnić i to dość zasadniczo pod względem sposobu rozliczania się z dostawcą oraz zasadami wsparcia technicznego. Możliwe jest , że z takich czy innych względów lekarz będzie chcial zmienić program . Jak wspomniano w pkt I. kluczowe będą tu zasady współpracy a przede wszystkim koszty wsparcia technicznego i aktualizacji oraz rzetelność zespołu dostawcy. Może się zdarzyć, że całokształt tych spraw będzie dla lekarza niesatysfakcjonujący i będzie chciał zmienić oprogramowanie. Jeśli nie będzie miał w tym programie , którego używa funkcjonalności zrzutu dokumentacji do jakiegoś typowego „otwartego” formatu, decyzja lekarza o zmianie programu będzie wiązała się z tym, że w nowym programie:
a/będzie zakładał bazę osobową pacjentów od nowa;
b/ nie będzie widział wpisów sprzed zmiany oprogramowania
a więc będzie musiał posługiwać sie jednoczesnie i starym i nowym programem. Takie uwarunkowania z pewnością będą zniechęcały do zmiany . De facto „ożenimy” się z programem raz na zawsze. Taki stan rzeczy spowoduje przewagę naszych dostawców w relacjach z nami i z pewnościa wywoła powolny ale stały wzrost cen za obsługe informatyczną praktyk i podmiotów.

Drugi powód niezbędności tej funkcjonalności jest nie mniej ważny, a dotyczy mozliwości respektowania przez placówkę prawa pacjentów do dokumentacji lub zbiorowych praw pacjentów i wiąże się z sytuacją, kiedy będziemy chcieli zlikwidować swoją praktyke lub podmiot. NIe sposób przekazać np okręgowej izbie lekarskiej pliku archiwizacyjnego (backup) z programem EDM. Przekazany będzie w takim wypadku nagrany np na płycie właśnie zrzut do formatu xml, które to poliki można otworzyć w każdym systemie.

2.ISTOTNE

a/ generowanie podczas wizyty formularzy zgody pacjenta na zabieg


Zagadnienie ważne szczególnie dla reprezentantów dziedzin zabiegowych. Brak pisemnej zgody pacjenta na zabieg o podwyższonym ryzyku może zostac zinterpretowany przez sąd cywilny jako brak zgody pacjenta (choć nie jest to takie oczywiste i tożsame).
Na dzień aktualizacji tego dokumentu zgoda pacjenta powinna byc opatrzona podpisem (przy formie papierowej) lub cyfrowym podpisem kwalifikowanym (przy dokumencie elektronicznym).
Ponieważ podpis cyfrowy posiada znikoma część pacjentów jasne jest, że przy braku nowelizacji tego stanu prawnego , przez lata dominować będzie jeszcze zgoda udzielana na piśmie. Dokument taki podpisany przez pacjenta można oczywiście zeskanować i wprowadzić do dokumentacji. Ważne dla sprawnego przebiegu wizyty jest jednak to, aby dokument do podpisu przez pacjenta był generowany automatycznie za przysłowiowym naciśnięciem klawisza. Pobierał on będzie dane pacjenta, datę , zawierał będzie zdefiniowany tekst zgody wraz z poświadczeniem zrozumienia podstawowych mozliwych powikłań (zgoda uświadomiona).
Ważne aby dokonywało się to szybko i przy minimalnym zakresie czynności ze strony personelu. 

b/ sprawozdawczość dla NFZ


Katalog spodziewanych funkcjonlności wspomagających wywiązywanie się z obowiązków z tyt.umów z NFZ:

  • tworzenie raportów statystycznych- dane wizyt zaznaczonych jako opłacanych z tytułu ubezpieczenia automatycznie byłyby pobierane do tworzenia komunikatu xml. Niewykluczone, że platforma SIM zapewniac będzie wsparcie tego rozliczenia.
  • obsługa listy oczekujących – taką listę można oczywiście utworzyć niezaleznie od oprogramowania, ale jest to żmudne z uwagi na konieczność umieszczenia na niej danych pacjenta z peselem i adresem, co nałatwiej pobrac automatycznie z bazy danych pacjenta. Oprogramowanie na podstawie daty udzielenia świadczenia (również w bazie programu) obliczyc czas oczekiwania i przygotować raport z listy oczekujących .
  • z powyższym zagadnieniem ściśle łączy się następny etap skomplikowania naszych obowiązków, a mianowicie obowiązek opisany w art.23a ustawy o świadczeniach a mianowicie „kolejki online”- trudno wyobrazić sobie wykonalność tego obowiązku bez pobierania danych pacjenta (podczas zapisywania się online) z bazy danych- pytanie: z bazy oraktyki , czy z SIM. Wydawało się, że sysytem na pewno nie ruszy przed pełnym uruchomieniem SIM (weryfikacja podwójnych zapisów na udzielenie tego samego świadczenia wyklucza aby był to system działający w izolacji od danych innych świadczneniodawców). Okazuje się jednak, że ruszy- MZ przygotowuje wymóg działania kolejek „online” bez integracji danych na poziomie centralnym

c/ automatyzacja wystawiania recept i zwolnień

d/ komunikacja programu z SIM

dopiero w momencie, kiedy ruszy Platforma Gromadzenia Danych o Zdarzeniach Medycznych

prace

PRACE ZESPOŁU ds EDM Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
oraz NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ:
2015-07-11W Apelu Prezydium ORL WIL do Prezydium NRL dotyczącycm propozycji rozszerzenia uzgodnień z MZ znalazł się punkt dotyczący potwierdzenia przez MZ zasady niewystępoania przez NFZ o raporty korygujące za zamknięte i rozliczone okresy umów 2015-03-26

Wnioski opracowane na posiedzeniu Zespołu w dniu 26.03.2015r


2015-02-28

Pismo Przewodniczącego Zespołu do Naczelnej Rady Lekarskiej wskazujące główne zagadnienia, jakie powinny zostać włączone d programu prac NRL (patrz „Postulaty Zespołu” na stronie głównej)

 


2014-11-20

Pismo -odpowiedź Prezesa NRL ws wskazania osób odpowiedzialnuch w NIL za EDM

 


2014-10-30

Pismo -odpowiedź Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na pytania dot. dostępności Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych na różnego rodzaju urządzeniach elektronicznych.

 


2014-10-23

Pismo do Prezesa NRL o wskazanie osób odpowiedzialnych w NIL za EDM

 


2014-08-25

Do 13 firm zajmujących się produkcją oprogramowania dla gabinetów i przychodni Zespół WIL ds EDM rozesłał Ankietę

 


2014-06-28

Okręgowa Rada Lekarska w Poznaniu powołała Zespół ds Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

 


2014-06-28

Okręgowa Rada Lekarska w Poznaniu uchwaliła Stanowisko ws Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

AKTUALNOŚCI z prac Centrum Systemów Informatycznych Ochrony ZdrowiaWpis na stronie Centrum >>P1>>Terminy:
II Etap – termin zostanie określony po ostatecznym zaakceptowaniu nowej formuły realizacji Projektu P1.2015-07-17Centrum Systemów Informacyjnych odpowiada Naczelnej Radzie ws zmian poczynionych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność lecznicząpismo z dnia 17.07.20152015-03-25

Centrum Systemów Informatycznych odpowiada Naczelnej Radzie Lek. na pismo ws uruchomienia środowiska testowego pismo z 25.03

2015-01-29

Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia udostępniło 29 stycznia na swoich stronach internetowych wersję 1.0 reguł biznesowych i walidacyjnych dla elektronicznych dokumentów medycznych „Polska Implementacja HL7 CDA”.

Szablony dokumentów można podejrzeć tutaj

przepisy

Pamiętaj:
Obowiązek prowadzenia dokumentacji wyłącznie w postaci elektronicznej dotyczyć będzie w takim samym stopniu placówek posiadających kontrakt z NFZ , jak i placówek niewspółpracujących z Funduszem.

akty prawne przywołane w opracowaniu
ustawa o systemie informacji -ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 poz. 657)
ustawa o świadczeniach –ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135]
rozporządzenie ws dokumentacji – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
rozporządzenie ws SIM – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej Dz.U.2013.463, [akt uchylony z dniem 25.08.2017r]    

I.Unormowania dotyczące wejścia w życie obowiązku EDM

- z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Art.  24.  [Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej; przetwarzanie danych]

1.  W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599), a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
Art.26 ust. 5
Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.

- z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia


Art. 56. 1. Dokumentacja medyczna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, może być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.
3. Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a, za pośrednictwem SIM, udostępnia się od dnia 1 stycznia 2021 r.
5. Usługodawcy są obowiązani do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych:

  • 1) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. – w odniesieniu do recept;
  • 2) nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. – w odniesieniu do skierowań;
  • 3) nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. – w odniesieniu do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a

brzmienie nadane ustawą z dnia 20 lipca 2017r >

II. Wymagania dotyczące dokumentacji elektronicznej


Rozdział  9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

rozwiń

Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej

§  80. Dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:

1) zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;

2) integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;

3) stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;

4) identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;

5) przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3;

6) udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie, w którym jest ona przetwarzana (XML albo PDF);

7) eksport całości danych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

8) funkcjonalność wydruku dokumentacji.

§  81.

1. W przypadku gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umieszcza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentacja dostarczona przez pacjenta jest zwracana pacjentowi albo niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

§  82. Utrwalenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej polega na zastosowaniu odpowiednich do ilości danych i zastosowanej technologii rozwiązań technicznych zapewniających przechowywanie, używalność i wiarygodność dokumentacji znajdującej się w systemie informatycznym co najmniej do upływu okresu przechowywania dokumentacji.

§  83.

1. Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej udostępnia się z zachowaniem jej integralności oraz ochrony danych osobowych.

2. W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim oznaczeniem, zawierającym imię, nazwisko, stanowisko i podpis. Dokumentacja wydrukowana powinna umożliwiać identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.

3. Do udostępniania dokumentacji w trybie określonym w § 75 i § 77 stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

§  84. W przypadku przeniesienia dokumentacji do innego systemu teleinformatycznego, do przeniesionej dokumentacji przyporządkowuje się datę przeniesienia oraz informację, z jakiego systemu została przeniesiona.

§  85.

1. Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej sporządza się z uwzględnieniem postanowień Polskich Norm, których przedmiotem są zasady gromadzenia i wymiany informacji w ochronie zdrowia, przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy uwzględnia się:

1) normy międzynarodowe;

2) Polskie Normy;

3) europejskie normy tymczasowe.

§  86.

1. Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej uważa się za zabezpieczoną, jeżeli w sposób ciągły są spełnione łącznie następujące warunki:

1) jest zapewniona jej dostępność wyłącznie dla osób uprawnionych;

2) jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem;

3) są zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji, których skuteczność w czasie ich zastosowania jest powszechnie uznawana.

2. Zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej wymaga w szczególności:

1) systematycznego dokonywania analizy zagrożeń;

2) opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania;

3) stosowania środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń;

4) bieżącego kontrolowania funkcjonowania wszystkich organizacyjnych i techniczno-informatycznych sposobów zabezpieczenia, a także okresowego dokonywania oceny skuteczności tych sposobów;

5) przygotowania i realizacji planów przechowywania dokumentacji w długim czasie, w tym jej przenoszenia na nowe informatyczne nośniki danych i do nowych formatów danych, jeżeli tego wymaga zapewnienie ciągłości dostępu do dokumentacji.

3. Ochronę informacji prawnie chronionych zawartych w dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej realizuje się z odpowiednim stosowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach.

.

autoryzacja

Komunikat CSIOZ z 5 maja 2017

w sprawie podpisywania EDM

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami odnośnie sposobów podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uprzejmie informuje, że do podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej pracownik medyczny używa kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie zlecenie naprawy wyrobu medycznego, oprócz powyższego, może zostać podpisane również przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy wydawanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia ważnego certyfikatu.

Jednostkowe dane medyczne, dopóki nie powstanie z nich dokument medyczny (EDM), nie muszą być podpisywane powyższymi podpisami.

ochrona danych osob.

indeks zmian

data zakładka zmiana
2015-01-31 opublikowanie strony
2015-02-09 Dostawcy opr. dodano produkty pod poz.8
2015-02-18 Dostawcy opr. dodano produkty pod poz.9
2015-02-26 Dostawcy opr. dodano ankietę w poz.3 oraz poprawiono dane dostawcy w poz 3
2015-02-26 Dostawcy opr. dodano informację WIL o braku odpowiedzialności za zgodność danych podawanych przez firmy ze stanem faktycznym
2015-03-26 Dostawcy opr. zaktualizowano ankietę dostawcy pod poz.6
2015-03-26 Prace opr. zmiana przeznaczenia zakładki- opisuje również prace Zespołu EDM i NRL
2015-03-26 Strona główna Dodano wnioski Zespołu do NRL z 26.03.2015
2015-06-16 Ochrona danych Dodano pkt IIa – powoływanie ABI-zmiany od 1.01.2015
2015-07-11 Postęp prac Uwaga zgłoszona przez WIL do NRL w Apelu z 11.07
2015-07-21 Postęp prac Pismo CSIOZ do NRL ws zmian w Rejestrze Podmiotów
2016-11-24 Dostawcy opr. dodano ankietę firmy Lekseek
2017-06-20 całość. aktualizacja danych
2017-07-18 Dostawcy opr. dodano ankietę firmy Comarch
2017-08-26 Przepisy uaktualniono odwołania do przepisów ustaw
2017-11-07 Ochrona danych Dodano „Rekomndacje CSIOZ” dot. bezpieczeństwa danych

Dostawcy oprogramowania

 

Zespół zwrócił się w roku 2014 i 2015 do najżywiej zaznaczających swą obecność na rynku firm tworzących oprogramowanie dla przychodni medycznych z ankietą.
SPIS MA CHARAKTER OTWARTY. ZAINTERESOWANE FIRMY MOGĄ ZAMIESZCZAĆ SWOJE ANKIETY.

Wykaz pozyskanych informacji od dostawców oprogramowania

l.p. Firma target Produkt Ankieta opisy www
1 Asseco Poland S.A. MED;STM mMedica ankieta   zobacz
2 Sensoni MED Officemed ankieta   zobacz
3 Infotel Software STM;MED Prodentis/
Medicus
ankieta zobacz
4 Mediporta MED;STM Mediporta ankieta   zobacz
5 Ericpol sp.z o.o. MED; STM drEryk ankieta opis zobacz
6 KomputronikBiznes MED;STM ERUM ankieta   zobacz
7 Zdrowe Podlasie MED;STM Gabinet ankieta   zobacz
8 Hakon Software MED SimpleCare ankieta zobacz
STM Estomed ankieta
9 Medycyna Praktyczna MED Empedium ankieta zobacz
10 LEKSEEK MED DrWidget ankieta zobacz
11 COMARCH MED;STM ComarchMedconect ankieta zobacz