Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Listy oczekujących i kolejki online

Listy oczekujących i kolejki online

Opublikował wildent w : Nowości, relacje z NFZ - 14-08-2016

korespondencja i projekty aktów prawnych

XIII Krajowy Zjazd Lekarzy zwrócił się do Ministra Zdrowia o inicjatywę ustawodawczą w kierunku uproszczenia obowiązków sprawozdawania stanu list oczekujących. W tej sprawie MZ zajął stanowisko raczej negatywne [szerzej o tym na portalu autonomia-dent.pl]

Inną sprawą są wynikający z przepisu art.23a ustawy o świadczeniach obowiązek zapewnienia pacjentom możliwości zapisywania się na wizyty z wykorzystaniem środków łaczności elektronicznej (głównie via internet) .

art.23a ustawy

art 23a ustawy o świadczeniach:

1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 i art. 22, prowadzący listy oczekujących na udzielenie świadczenia jest obowiązany umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, możliwość monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia. 
2. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 i art. 22, przekazuje dane zawarte w listach oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze konieczność zapewnienia świadczeniobiorcom nieograniczonego dostępu do danych zawartych w listach oczekujących na udzielenie świadczenia, z jednoczesnym obowiązkiem zapewnienia ochrony danych osobowych świadczeniobiorców przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem oraz integralności systemów teleinformatycznych umożliwiającej weryfikację list oczekujących na udzielenie świadczenia w oparciu o dane zgromadzone w systemie informacji w ochronie zdrowia. 

Obowiązujące dotąd rozporządzenie wykonawcze do art.23a ws wymagań, jakie muszą spełniac systemy gabientowe do obsługi kolejek online pozostawało martwe, gdyż zakłądało integrację tych aplikacji na poziomie szyny P1 (element całego systemu informacji w ochronie zdrowia) . Szyna jak wiadomo nie powstanie w najbliższym okresie. MZ postanowiło więc zmienić to rozporządzenie i usunąć z niego funkcjonalność polegającą na integracji (za jej pomocą sprawdzane miało być czy pacjent nie zapisał sie do 2 kolejek po to samo świadczenie).

strzalka_news   metryka projektu nowelizacji rozporządzenia MZ   |   sam projekt w formacie Word

Naczelnej Radzie Lekarskiej w przebiegu zbierania uwag do tego projektu zgłoszone zostały ze strony WIL zastrzeżenia do jego treści.

  • Głównie, opierając się na brzmieniu delegacji ustawowej (art.23aust.3 ustawy) należy rozważyć , czy dopuszczalna jest rezygnacja z parametru integracji, skoro ustawodawca taki wymóg postawił .
  • Druga poważna wątpliwość dotyczy nieuprawnionego-jak się zdaje- rozszerzenia katalogu funkcjonalności aplikacji gabinetowych. Wymogi funkcjonalności opisane w projekcie w par 2 ust.1 pkt: 2b,2c ,3a,3d,5i9 są rozszerzeniem katalogu funkcjonalności wymaganych przez ustawę a nie są powiązane z realizacją tych wymaganych , więc powinny być z projektu wykreślone.
  • Trzecia powazna wątpliwość to proporcja poważnych kosztów, jakie poniosą gabinety przy próbie wyegzekwowania tego obowiązku przez płatnika do znikomej użyteczności, a to z uwagi na to, iż zaledwie znikomy procent pacjentów posiada profil ePUAP lub podpis elektroniczny , a zakładanie specjalnego konta w każdej przychodni , gdzie choćby okazjonalnie chcieliby pacjenci korzystac z tego udogodnienia-miaja się z celem.
  • No i wreszcze uwaga ogólna- są sytuacje, kiedy należy w momencie zapisu ustalić prawo pacjenta do świadczenia i bez osobistego kontaktu (badania) nie sposób tego uczynić.

Uwagi te przekazano NRL