Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Spotkanie przedkonkursowe WOW

Spotkanie przedkonkursowe WOW

Opublikował wildent w : Konkurs 2017 - 23-03-2017

relacja

Dziś odbyło się zorganizowane przez WOW spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla oferentów , poprzedzające ogłoszenie postepowań konkursowych.

Ze strony WOW spotkanie prowadzili: Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Artur Paszkowski oraz główny specjalista ds. stomatologii mgr Elżbieta Grunt-Metelska .  Aspekty elektroniczne przedstawił pracownik Departamentu Informatyki WOW. Całość odbywała się pod okiem Pani Naczelnik Wydziału Świadczeń Zdrowotnych.

Pisaliśmy już , że  dwa dni to naprawdę -jak na rangę sprawy- zbyt krótki okres na rozejście się wieści o spotkaniu. Ponadto naprawdę mamy pacjentów umówionych , terminy, których musimy dotrzymać.

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że WOW nie zna ostatecznego kształtu Zarządzenia ws warunków realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne (konsultowane od końca stycznia) , więc rozprawianie o warunkach kontraktowania bez podpisanego zarządzenia regulującego wielkość etatów, harmonogram i inne wymogi- jest trochę dyskusją w próżni.

Mgr Metelska nakreśliła w jakim obszarze może nastąpić w ostatecznie podpisanym zarządzeniu zmiana w stosunku do wersji pierwotnej

·         może zostać wprowadzony obowiązek co najmniej jednej popołudniówki ,

·        może również dojść do niezapisania w zarządzeniu prawa oddziałów do samodzielnego ustalania wielkości przeliczeniowej etatu- wówczas etat również w Wielkopolsce wynosiłby prawdopodobnie 15 tys pkt.

Ale to tylko opcje. Naprawdę przeżywamy coś nowego- jeszcze w tak „niedoorganizowanym” konkursie nie braliśmy udziału.  Główna wina spada tu na MZ, swoje teraz dokłada Prezes NFZ poprzez brak ogłoszenia kluczowego zarządzenia.

Jeśli utrzyma się wersja projektu Zarządzenia i oddziały będą mogły samodzielnie ustalać pensum punktowe etatu, to:

Kontraktowane będą umowy na 6 lub 9 lub 12 tys pkt

Czas pracy :

cały etat 30 h i 5 dni

¾ etatu : 22,5 h -4 dni w tygodniu

Pół etatu: 15 h , minimum 3 dni. Wersje rozpisania na godziny tych trzech dni to 6-6-3 ; 5-5-5; lub 6-5-4

Przedstawiciele WOW  podzielili spotkanie na 3 części . W pierwszej mec.Paszkowski-Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego WOW przedstawił akty prawne regulujące materię konkursową. Następnie  warunki kontraktowania wszystkich  zakresów omóiła p.mgr Metelska. Ostatnia część była instruktażem informatycznym. 

Jeśli można mówić o niewyjaśnionych w trakcie spotkania rozbieżnościach, to chyba na gruncie interpreptacji ws kryterium punktowego za personel pomocniczy. Sprawę trzeba wyjasnić do końca- przepis w tabeli kryterialnej odnosi czas pracy personelu pomocniczego do czasu pracy poradni a nie lekarza.

Wg WOW można zgłosić do kontraktu stażystę, ponieważ wg znowelizowanych przepisów posiada pełne prawo wykonywania zawodu.

[sprawa asystentek i stażystów skomentowana- patrz artykuł]

Prezentacja mec.Paszkowskiego dotyczyła głównie technicznych pułapek, na jakie sami z nieuwag czy pośpiechu możemy wpaść: o zabezpieczenie się oświadczeniami z deklarowanym personelem, o braku koincydencji czasowej (czasem np. jeden lekarz zgłaszany jest w tym samym czasie przez 2 podmioty a godziny pracy nakładają się)  . W trakcie postępowania nie możemy podmieniać personelu- jeśli godziny będą się nakładać , komisja wezwie do usunięcia tych koincydencji (zapewne przy współudziale tych świadczeniodawców , gdzie nasz pracownik jest w tych nakładających się godzinach zatrudniony)

WOW przypomina, że wydruk musi pochodzić z jednej wersji elektronicznej- jeśli ktoś coś w ostatniej chwili zmienia i zapisuje nową wersję, to nie można po prostu podmienić kartek w wydruku, gdyż te podmienione karty mają już inny numer wersji i taką wersję komijsa zwróci do poprawy.

Przy niezgodności wersji papierowej i elektronicznej , komisja konkursowa wezwie oferenta do dostarczenia wersji elektronicznej zgodnej z drukowaną- po prostu wersja papierowa jest podpisana i ona jest właściwą ofertą.

To były rzeczy  ważne . Wiadomo- oferta złożona nie w tym miejscu co należy lub zawierająca krytyczne braki może pozostać bez rozpoznania.

Ważna uwaga: jeżeli nie składamy oferty osobiście a drogą pocztową lub kurierską to jest tu ważne rozróżnienie: dobrodziejstwo możliwości złożenia jej z dniem stempla nie późniejszym niż dzień złożenia oferty (pod warunkiem wpływu na dzień przed dniem otwarcia ofert) dotyczy tylko wysyłania za pośrednictwem Poczty Polskiej .

Jeśli składamy ofertę firmą kurierską, musi ona trafić do miejsca wyznaczonego w ogłoszeniu tak jak przy składaniu osobistym- najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

Kryteria punktowe

W tej sprawie narosło wiele złych emocji. I nie ma co tego ukrywać. Przedstawiciele WIL zaakcentowali, że całokształt konsultacji społecznych , jakie miały miejsce przy nowelizowaniu rozporządzenia MZ w tej sprawie woła o pomstę do nieba.

Z prezentacji mec.Paszkowskiego:

Wyniki kontroli-ważne przy punktach ujemnych w części wspólnej tabeli – już nie dotyczą tylko ostatnich 12 miesięcy- dotyczą całej ostatniej umowy (3-letniej)

Ważne są nie tylko kontrole i wystąpienia pokontrolne ale również monitorowania , o których mowa w art.107 ust.5 pkt 12 ustawy o świadczeniach (np. czynności sprawdzające – mec .Paszkowski przywołał przykład sprawdzania czy świadczeniodawca nie pobrał np. nienależnej opłaty- NFZ sprawdza takie rzeczy w trybie innym niż kontrola). W każdym jednak razie musi być ślad pisemny ze strony Funduszu– w przypadku kontroli zawiadomienie i wystąpienie pokontrolne, w przypadku monitorowania- pismo o stwierdzeniu danej nieprawidłowości w toku monitorowania.

To, co uczestnicy spotkania wnieśli do  prezentacji mec.Paszkowskiego  to rozszerzenie o niektóre rzeczywiste rafy przepisów konkursowych. Tu oczywiście wyzwanie  nawet dla prawnika było większe , gdyż -jak to już powiedzieliśmy nie raz- kryteria oceny wydane przez Ministra Zdrowia określone są wyjątkowo nieczytelnie.

Miejsce a lokalizacja

Ten wątek dyskusji zaczął się od kryterium z części wspólnej tabeli kryterialnej : toaleta dla niepełnosprawnych. Oczywiście musi ona odpowiadać konkretnym wymogom – te określone są w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

zobacz par 86 rozporządzenia - toaleta dla niepełnosprawnych

§  86. 

1.  W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez:

1)  zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5×1,5 m,

2)  stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów,

3)  zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia,

4)  zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.

2.  Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej.

Ale toaleta ta musi być „w miejscu udzielania świadczeń” . Mec Paszkowski zilustrował to przykładem ,gdy toaleta znajduje się w budynku , w którym jest poradnia. Może znajdować się na innym piętrze o ile jest winda. Wówczas można (zdaniem WOW) mówić o funkcjonalnym powiązaniu pomieszczeń poradni z ową toaletą i można uznać, że ta toaleta jest „w miejscu”.

Rtg w miejscu a nie w lokalizacji

W tym miejscu poprosiłem o głos i kontynuując temat miejsce/lokalizacja poruszyłem zagadnienie rtg.

Otóż dotąd punktowane było posiadanie rtg/rvg w lokalizacji . Od tego postępowania punktowane jest rtg/rvg w miejscu. Ważne zatem i nawet niebezpieczne staje się zamieszanie jakie wprowadził Prezes NFZ wydając Zarządzenie ws trybu postepowania konkursowego . [zobacz artykuł opisujący tę sprawę] .

Ważne, żebyśmy wszyscy byli świadomi, że punkty za rtg należą się tylko jeśli rtg jest „w miejscu”. Jeśli uznamy tak jak określa to rozporządzenie kryterialne, że lokalizacja może być nawet w sąsiednim budynku , to i miejsce może być w sąsiednim budynku o ile jest nie tylko funkcjonalnie ale i organizacyjnie powiązane z naszymi głównymi pomieszczeniami. Organizacyjnie – znaczy to, że powinny być w strukturze naszego podmiotu. Może być sytuacja, że wynajmujemy w lokalizacji odrębne pomieszczenie i tam zorganizujemy rtg. Wówczas jest to „w miejscu”.

Zapytałem mec.Paszkowskiego o konkretny przykład : duża przychodnia, w niej kilka gabinetów , również STM a na parterze podmiot leczniczy trudniący się wszelaką radiologią (kości, panoramy, zdj.wewnątrzustne). Dotąd , jako że to ta sama lokalizacja nie było problemu. A teraz? A teraz-jak twierdzi WOW ,tenże NZOZ radiologiczny musiałby być w strukturze gabinetu , który chce zadeklarować rtg. Ponieważ zwykle to niemożliwe , punkty za rtg w takim wypadku nie mogą być zaliczone.

El.Dok.Medyczna

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Za jej prowadzenie przysługują 3 punkty ofertowe. WOW zwraca uwagę, że nie starczy kupić jakiś program, zaprowadzić go aby uważać, że prowadzi się EDM zgodnie z rozporządzeniem ws zakresu i rodzajów dokumentacji medycznej. To  cala kwestia polityki ochrony danych a przede wszystkim wymogów określonych w rozdziale 9 tego rozporządzenia -szczególnie w §80. [przejdź na stronę poświęconą EDM i zakładkach  tabulatora kliknij „przepisy”- tam u dołu znajdziesz rozdział 9 rozporządzenia ws dokumentacji ]

Aplikacja do kolejek „online”

Ważna zmiana nastąpiła w nowelizacji kryeriów wyboru ofert (rozp.z 2 marca)- aplikacja musi generować zwrotną informacje dla pacjenta o terminie wizyty. I musi to robić automatycznie (bez udziału człowieka)

ciągłość

Można zadeklarować posiadanie:

·        aktualnie umowy dla tego samego zakresu i obszaru    

·        umowy dla tego samego zakresu i obszaru nieprzerwanie przez 5 lat

·        umowy dla tego samego zakresu i obszaru nieprzerwanie przez 10 lat

Kłopot z definicją tego samego obszaru? Wszak kiedyś kontrakty podstawowe były na powiaty a teraz na gminy. WOW rozróżnia to w ten sposób: jeśli w obszarze, w którym aplikujemy o kontrakt jesteśmy nieprzerwanie 5 czy 10 lat  – to punkty te przysługują.

Jedna z Koleżanek poruszyła istotny problem , specyficzny dla Wielkopolski.

To reminiscencja bardzo złej historii z 2010r, kiedy 160 gabinetów wypadło z konkursu na podstawie przepisu o nieprawdziwych danych w ofercie. Część z nich pracowała w rejonach, gdzie wskutek tego konkursy się nie rozstrzygnęły do końca , rozpisano konkursy uzupełniające i gabinety te weszły ponownie do systemu, ale z 15 dniową przerwą (umowy były wówczas nie od 1.01.2011 a od 15.01.2011) . WOW twierdzi, że w takim wypadku nie można mówić o 10 latach nieprzerwanego kontraktu.

Jeśli ktoś składał wówczas odwołanie lub (i) ponowne odwołanie do Prezesa NFZ lub skargę na negatywne rozstrzygnięcia tych odwołań do sądu administracyjnego i sprawa ostatecznie na którymkolwiek z tych etapów zakończyła się pozytywnym dla niego rozstrzygnięciem – to niezależnie od daty początkowej podpisanej wskutek tego rozstrzygnięcia umowy- ciągłość występuje i punkty się należą.

W tym miejscu nie można było jako Izba nie zabrać głosu. Poparłem glos Koleżanki mówiąc, że trudno dziwić się iż osoby , którym wówczas odrzucono ofertę czują się poszkodowane i chciałyby uznania ciągłości. Przywołałem przy tym wyrok WSA w Poznaniu [czytaj na portalu Autonomia-dent.pl ] , który zadedykowałem komisji konkursowej przyszłego konkursu z apelem, aby do odrzucenia oferty z powodu nieprawdziwych danych uciekała się tylko w ewidentnych przypadkach, kiedy z całokształtu sprawy wynika, że oferent chciał dla polepszenia swej pozycji oszukać komisję konkursową .

No i trudno było nie spodziewać się pytania „co to jest „przypadek braku realizacji świadczeń”

Tu również w imieniu Izby padł nasz komentarz, że rzecz jest kuriozalna – można stracić 4 z 5 „gwarantowanych” punktów za ciągłość. I to za nic, bo przecież przepisy przewidują przerwy w udzielaniu świadczeń.

Stanowisko WOW zdaje się być w tej sprawie dość liberalne , gdyż dopuszcza możliwość, że do tych „przypadków” nie będą wliczały się zgłoszone przerwy w udzielaniu  świadczeń. Dyskusja w tym punkcie była gorąca. W imieniu WIL zadeklarowałem  , że w najbliższych dniach skierujemy do WOW pismo proponujące  konkretne rozwiązania tego -co tu dużo mówić- trudnego problemu, jaki zafundował nam Pan Minister.

Andrzej Cisło

wiceprezes ORL WIL