Unieważnienie postępowania

Opublikował wildent w : Konkurs 2017 - 23-05-2017

Periodontologia- komunikat WOW

 

Zgodnie z komunikatami WOW z 22 maja, Dyrektor WOW unieważnił postępowanie dotyczące świadczeń periodontologicznych – konkurs ten dotyczył obszau całego województwa 

Jak wynika z  KOMUNIKATu – unieważnienia dokonano na podstawie art.150 ust.1 pkt.5 ustawy

Art.  150. [Unieważnienie postępowania] 1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:

  • 1) nie wpłynęła żadna oferta;
  • 2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2;
  • 3) odrzucono wszystkie oferty;
  • 4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Fundusz przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;

 

  • 5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Z calego katalogu przesłanek uniewaznienia postępowania ta – trzeba przyznać- jest najbardziej tajemnicza.