Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Negocjacje- niezbędny zasób wiedzy

Negocjacje- niezbędny zasób wiedzy

Opublikował wildent w : Konkurs 2017 - 24-05-2017

 

konkurs wchodzi w rozstrzygającą fazę

Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. 

źródło : Wikipedia

Czy w nasze negocjacje z NFZ wpisany jest spór? Niekoniecznie. Oferent jest związany ofertą i Fundusz (jeśli mu ta oferta odpowiada) nie musi uzyskiwać żadnego dodatkowego podpisu lub oświadczenia aby dokonac wyboru tej oferty i przedstawic do podpisania umowę. Spotkanie negocjacyjne ma wiec w zasadzie tylko sens wtedy, kiedy NFZ chciałby aby albo cena albo liczba jednostek rozliczeniowych uległa zmianie w stosunku do tych wartości, jakie zapisane są w ofercie . Może na tym tle powstać różnica zdań, którą (zgodnie z cytatem Wikipedii) oferent i komisja powinni rozwiązać w drodze dwustronnej komunikacji.

Co na to przepisy?

Ustawa o świadczeniach- art.142ust.6

6. Komisja w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia:
1) liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej;
2) ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.
7. Komisja ma obowiązek przeprowadzić negocjacje co najmniej z dwoma oferentami, o ile w konkursie bierze udział więcej niż jeden oferent.
 

Rozporządzenie MZ w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2014 r.)

 

§15.1.Do negocjacji zaprasza się oferentów spełniających wymogi konieczne do zawarcia i realizacji umowy w liczbie, która zapewni możliwość dokonania skutecznego wyboru, przy założeniu wyczerpania planowanej do zakupienia liczby świadczeń lub wartości zamówienia.
2.Do negocjacji kwalifikuje się oferentów, licząc kolejno od najwyższej łącznej oceny uzyskanej na podstawie kryteriów niecenowych*.
3.Komisja przeprowadza negocjacje z wszystkimi zaproszonymi oferentami.
4.Przed dokonaniem wyboru komisja może rozszerzyć listę oferentów zaproszonych do negocjacji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5.Komisja konkursowa dokumentuje przebieg negocjacji z oferentami w protokole z negocjacji. Komisja konkursowa może dokumentować przebieg negocjacji w formie rejestracji audiowizualnej. Rejestrację audiowizualną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich oferentów biorących udział w negocjacjach.
6.Protokół z negocjacji zawiera:

1)oznaczenie miejsca i terminu negocjacji;
2)imiona i nazwiska członków komisji konkursowej oraz osób reprezentujących oferenta;
3)informację na temat składanych przez strony biorące udział w negocjacjach, propozycji dotyczących ceny i liczby planowanych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
4)wskazanie wynegocjowanych cen i liczby planowanych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej albo stwierdzenie o nieustaleniu ceny lub liczby świadczeń;
5)podpisy członków komisji konkursowej oraz osób reprezentujących oferenta.

7.Ustalenie w procesie negocjacji ceny i liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej nie oznacza dokonania wyboru oferenta i przyrzeczenia zawarcia umowy.**
 

* Ważne sformułowanie – choć kryterium cenowe nie jest teraz bardzo wysoko punktowane , to przepis jest ważny tam, gdzie oferent obawia się, że jego oferta może nie być atrakcyjna z uwagi na to, że miał konkretne aspiracje cenowe. Do zakwalifikowania się do negocjacji liczy się punktacja inna niż za cenę punktu

** Samorząd lekarski od dawna ma na ten temat ustalone zdanie- postepowanie konkursowe do momentu złożenia odwołania jest postępowaniem cywilnym. A w kodeksie cywilnym czytamy w art.72:" § 1. Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji ." 

Jedyna praktyczna rada, jakiej można bez wątpienia udzielić wszystkim:

jeśli cokolwiek w negocjacjach "idzie" nie tak jak planowaliśmy, jeśli czujemy się zaskoczeni propozycją NFZ i przypuszczmy,  że może później zajść konieczność dokładnego odtworzenia sytuacji , w jakiej przyszło nam podpisywać proptokół uzgodnień lub rozbieżności– podawajmy wszystkie istotne dla przebiegu negocjacji okoliczności do  protokołu. Co prawda opisany w ust.6 katalog elementów jakie zawiera protokół jest katalogiem zamkniętym (sformułowanie "protokół zawiera") , to jednak ust.5 stanowi, iż:  "Komisja konkursowa dokumentuje przebieg negocjacji z oferentami "

O ile więc to co chcemy zaprotokołować zwiazane będzie z" informacją na temat składanych przez strony biorące udział w negocjacjach, propozycji dotyczących ceny i liczby planowanych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej" (patrz ust.6 pkt.3 ) , o tyle winno to być na życzenie oferenta zaprotokołowane.

Na sposób przeprowadzenia negocjacji , zgodnie z brzmieniem art 153 ustawy przysługuje oferentowi wniesienie protestu /zobacz art.153

Art.  153. [Protest] 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 

 

WIL