Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /wildent/wp/wp-content/themes/yoo_downtown_wp/warp/systems/wordpress/helpers/config.php on line 48
Wielkopolska Izba-Stomatolodzy » Przed rozstrzygnięciem konkursów

Przed rozstrzygnięciem konkursów

Opublikował wildent w : Konkurs 2017 - 04-06-2017

Co jeśli nie ma nas na liście wybranych ofert?

 
Jeśli nie ma nas na liście wybranych ofert, należy niezwłocznie zwrócić się do Oddziału o niezbędne materiały, które:
  • wyjaśnią powód niewybrania oferty , albo
  • umożliwią oferentowi sporządzenie odwołania od rozstrzygnięcia.
Nie ma sensu zwracanie się do komisji konkursowej, gdyż ta rozwiązuje się w momencie rozstrzygnięcia postepowania
 
Zacznijmy jednak od przepisu ustawy
 
Art.154 ustawy o świadczeniach
Art.  154.  [Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy]
1.  Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
2.  Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.
3.  Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje decyzję administracyjną uwzględniającą lub oddalającą odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
4.  Od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu świadczeniodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
5.  Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 4, składa się do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3.
6.  Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i wydaje decyzję administracyjną w sprawie. Decyzja dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wydana na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.
6a.  Stronami postępowania, o którym mowa w ust. 1-6, są świadczeniodawca, który złożył odwołanie, o którym mowa w ust. 1, lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 4, oraz świadczeniodawcy, którzy zostali wybrani do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
7.  W przypadku uwzględnienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadza się postępowanie w trybie rokowań ze świadczeniodawcą, który złożył wskazane odwołanie, chyba że z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawiera się z jednym świadczeniodawcą na danym obszarze. W takim przypadku dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu ponownie przeprowadza postępowanie w sprawie zawarcia umowy.
8.  Od decyzji, o której mowa w ust. 6, świadczeniodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

 
 

Na co powoływać się w kontaktach z Oddziałem?
No właśnie na potencjaną konieczność złożenia odwołania. Odwołanie musi być należycie uzasadnione. Trudno pisać o nieprawidłowościach rozstrzygnięcia, skoro nie wiadomo na którym etapie pracy komisji nieprawidłowość nastąpiła.

Zakładamy, że oferta nie została odrzucona tylko niewybrana. Odrzucenie oferty komisja winna oznajmić listem poleconym wcześniej i na to przysługiwał nam protest. Oczywiście jeśli protest nie został uwzględniony, to można (jeśli uważamy, że nieuwzględniony  niesłusznie)  złożyć w tej sprawie odwołanie.

W momencie złożenia odwołania postępowanie z cywilnego zmienia się w administracyjne i obowiązują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.)
 
Pierwszą rzeczą jaką powinniśmy ujrzeć to ranking ofert danego postępowania. Celowe jest poproszenie o ranking przed negocjacjami i po negocjacjach.
 
Zostaliśmy zaproszeni na negocjacje , a nie zostaliśmy wybrani. Czy jest to możliwe? Rozporządzenie MZw sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy stanowi, iż:

 §15.1.Do negocjacji zaprasza się oferentów spełniających wymogi konieczne do zawarcia i realizacji umowy w liczbie, która zapewni możliwość dokonania skutecznego wyboru, przy założeniu wyczerpania planowanej do zakupienia liczby świadczeń lub wartości zamówienia.
2.Do negocjacji kwalifikuje się oferentów, licząc kolejno od najwyższej łącznej oceny uzyskanej na podstawie kryteriów niecenowych.

Ważne jest sformułowanie „przy założeniu wyczerpania planowanej do zakupienia liczby świadczeń lub wartości zamówienia."

Oznacza ono bowiem, że komisja konkursowa powinna uszeregować oferty wg punktacji z pominięciem punktacji za cenę. Do negocjacji powinny być wybrane oferty,  których suma zobowiązań jest trochę powyżej kwoty zamówienia. Tę nadwyżkę komisja powinna w drodze negocjacji zniwelować sugerując oferentom (najpewniej zaczynając od ostatnich w rankingu) zmniejszenie kontraktu.

 Decyzja o wyborze ofert do zawarcia umów powstać powinna po sporządzeniu rankingu ostatecznego, w którym oczywiście kryterium ceny też jest punktowane. Na tym właśnie polega niedoskonałość procedury konkursowej w NFZ- oferenci nie wiedzą, czy sugestia komisji ws obniżenia ceny  jest chęcią owego "domknięcia finansowego oferty" , czy sygnałem, że oferta jest "w zasięgu menewru cenowego" nastepnej oferty z rankingu.     

W rozważania te wpleść należy jeszcze od tego roku wątek maksymalnej liczby umów do zawarcia. Pisaliśmy o tym w artykule z  25 maja.

Kombinacji powodów decyzji konkursowych może być w tym momencie wiele. Mając dostęp do materiałów można próbować jednak prześledzić determinanty decyzji komisji.  

Dlatego w artykule opublikowanym przed negocjacjami zawarta była porada o wadze protokołu z negocjacji w miarę możliwości dokładnie odzwierciedlającego ich przebieg.

Warto w związku z tym wiedzieć też , że strona postępowania administracyjnego ma swoje prawa a organ przeprowadzający postępowanie- dość znaczące obowiązki.

Art.  6.  [Zasada praworządności] Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.
Art.  7.  [Zasada prawdy obiektywnej] W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Art.  9.  [Zasada informowania stron] Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Art.  10.  [Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu]
§  1.  Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art.  77.  [Postępowanie dowodowe]
§  1.  Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
[…]
§  4.  Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie.

Art. 78. § 1. Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.