EDM- nowe terminy

Opublikował wildent w : Nowości EDM - 16-06-2017

Rząd przyjął projekt ustawy

 

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. [opis ze strony Kancelarii Premiera]  [projekt w wersji rozpatrywanej przez RM]

Poza regulacjami dotyczacymi rejestrów medycznych, ustawa ta ma dokonac zmian w terminach wprowadzenia obowiązków związanych z wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Najpierw jednak ważna definicja, rozstrzygająca o konieczności autoryzacji wpisów do EDM narzędziami cyfrowymi.

w art. 2:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) elektroniczna dokumentacja medyczna – dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP:
a) umożliwiające usługobiorcy uzyskanie od usługodawcy świadczenia opieki  zdrowotnej określonego rodzaju, z wyłączeniem zleceń na wyroby medyczne,
b) określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 13a; ”

A teraz o terminach

art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. 1. Rodzaje elektronicznej dokumentacji określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a,  mogą być prowadzone w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.
3. Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia
2020 r.
4. Dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej, określone w przepisach wydanych na podstawie art.13a, za pośrednictwem SIM , udostępnia się od dnia 1 stycznia 2021 r. 
5. Usługodawcy są obowiązani do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych:
a) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. – w odniesieniu do recept,
b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. – w odniesieniu do skierowań,
c) nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. – w odniesieniu do wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.13a

Cóż to za art.13a?

Art.13a zastąpi uchylony jednoczesnie art.13 (na podstawie którego wydano obowiązujące dotąd Rozporządzenie MZ ws wymagań dla SIM- straci więc to rozporządzenie swoją ważność

art.13a ma mieć brzmienie:

Art. 13a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej oraz stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.”;

Zwrócić nalezy uwagę na to, iż wymiana dokumentacji poprzez SIM rozpocznie się 1.01.2021, ale cały rok wczesniej (do końca grudnia 2019r) należałoby zgodnie z projektem zgłosić gotowość podłączenia swoich systemów do Platformy Gromadzenia Danych o Zdarzeniach Medycznych.