Art.13a-cała władza w ręce MZ

Opublikował wildent w : Aktualności dla praktyk, Nowości EDM - 26-06-2017

jak i odpowiedzialność za skutki zbyt wczesnego wprowadzenia EDM

czytaj też: EDM-nowe terminy

Rząd skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia . Warto dodać, że projekt ten skierowany był do konsultacji jeszcze jesienią 2016r, ale dopiero niedawno (już po konsultacjach, na etapie prac w Komisji Prawniczej) został rozszerzony o sprawy dotyczące niektórych definicji dot.EDM i terminów wejścia w życie obowiązków (pierwotnie projekt dotyczył tylko rejestrów medycznych)

Zastosowana nowa konstrukcja przepisów warta jest paru słów komentarza

Obecnie obowiązująca ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia „pobiera” zakres dokumentacji, jaki ma być prowadzony w wersji elektronicznej z obecnie obowiązującego rozporządzenia regulującego dokumentację papierową. I na podstawie art.13 ustawy o systemie inf. powstał akt prawny precyzujący warunki techniczne dokuemntów elektronicznych.

  Nowa wersja ustawy polega na tym, że na jej podstawie wydawane byłoby przez ministra zdrowia  równoległe w stosunku do obecnie funkcjonującego (rozporządzenia o dokumentacji papierowej) rozporządzenie regulujące rodzaje dokumentacji elektronicznej
I tylko te rodzaje dokumentów elektronicznych które znajdą się w tym nowym rozporządzeniu będą wymagane od usługodawców.

Działoby się tak za sprawą art.13a wpisanego do ustawy w miejsce art.13 , który będzie uchylony.

Art. 13a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej oraz stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.”;

Mówiąc inaczej: jeśli minister zdrowia w tym rozporządzeniu nie określi jakiegoś dotychczas funkcjonującego w postaci papierowej rodzaju dokumentu, to nawet mimo upływu zapisanego w ustawie terminu 1.01.2019 ten rodzaj dokumentu medycznego nie będzie wymagany do prowadzenia w wersji elektronicznej.

art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. 1. Rodzaje elektronicznej dokumentacji określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a,  mogą być prowadzone w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.

a więc nieokreślone w przepisach wydanych na podstawie art.13a mogą być prowadzone dłużej.

Dalej: nawet w przypadku upływu terminu 1 stycznia 2021 elementy nie wymienione w tym rozporządzeniu nie  podlegałyby również obowiązkowi udostępniania w SIM.

Jest to rozwiązanie korzystne gdyż zwalnia wszystkich z dość uciążliwego pod względem legislacyjnym i chyba już dość nawet groteskowego, kolejnego ustawowego przesuwania terminu wejścia w życie obowiązku EDM.

Jedyne dokumenty, których terminy są przesądzone w ustawie to recepty i skierowania.

Stąd sugestia w tytule- "cała władza w ręce MZ". Warto zwrócić uwagę na tę część instrukcji , jaką ustawodawca ma udzielić Ministrowi wraz z delegacja ustawową:"mając na względzie[..] stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.”- będzie to obowiązek MZ- dobrać takie tempo wpisywania do tego rozporządzenia kolejnych rodzajów dokuementacji, aby placówki medyczne mogły się do tego przygotować.

Andrzej Cisło