Wejście w życie nowelizacji ustawy o systemie informacji

Opublikował wildent w : Nowości EDM - 25-08-2017

 

Z dniem 25 sierpnia , wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia uchylony zostaje art. 13 tej ustawy a więc tracą też moc prawną akty wykonawcze wydane na jego podstawie, jak np. rozporządzenie ws SIM – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej Dz.U.2013.463,

Rozporządzenie to określało: zobacz

1)format elektronicznej dokumentacji medycznej udostępnianej przez usługodawców w Systemie Informacji Medycznej, zwanym dalej „SIM”, warunki organizacyjno-techniczne jej przetwarzania, udostępniania, autoryzacji oraz zabezpieczenia przed utratą;
2)warunki organizacyjno-techniczne zamieszczania w SIM dokumentów elektronicznych niezbędnych do prowadzenia diagnostyki, ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia usługobiorców w produkty lecznicze i wyroby medyczne i ich pobierania z SIM, zgodnie z zakresem zadań wykonywanych przez usługodawców;
3)warunki organizacyjno-techniczne realizacji dostępu i pobierania danych przetwarzanych w SIM.

Traci też sens jeden z wymogów , jakim sprostać muszą programy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej , opisany w par 80 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

§  80. Dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:

[…]

7) eksport całości danych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;