Konferencja- podsumowanie

Opublikował wildent w : Nowości EDM - 19-11-2017

przekazane Radzie Okręgowej WIL

Zespół ds. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ORL WIL przekazał Radzie Okręgowej podsumowanie z Konferencji, jaka miała miejsce 17 listopada w Warszawie , w siedzibie NIL.

zapis przebiegu Konferencji znajduje się na kanale You Tube NIL

 

Pismo-Podsumowanie i Wnioski

Wstępna lista postulatów legislacyjnych
  1. Należy dokonać przeglądu regulacji (włącznie z zarządzeniami płatnika świadczeń publicznych), idącego w kierunku uproszczenia zasad udzielania świadczeń . Wziąć należy bowiem pod uwagę wpływ mnogości tych regulacji na liczbę dokumentów (nawet niebędących dokumentami EDM) , jakie będą musiały obsługiwać docelowo systemy informatyczne zakupywane przez usługodawców.
  2. Należy dokonać ustawowego zabezpieczenia przed rozszerzaniem zakresu dokumentacji medycznej (w szczególności tej, która nie zostanie zaliczona do EDM). Wskazać tu należy przede wszystkim praktykę NFZ, który w drodze zarządzeń nakazuje załączanie do dokumentacji medycznej dokumentów , będących dokumentacją rozliczeniową świadczeniodawcy z płatnikiem.
  3. W ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadzić jako zadanie jednostki, o której mowa w art.56 ust.5 tej ustawy  prowadzenie modułu EDM dla tych usługodawców, którzy z różnych względów nie zdecydują się na korzystanie z własnych systemów do prowadzenia EDM.
  4. Ustalić należy jednolite kryteria , wg których następować będzie ocena „stopnia przygotowania usługodawców do prowadzenia EDM”, do dokonywania której obliguje Ministra Zdrowia upoważnienie ustawowe zawarte w art.13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
  5. Rozważyć ustanowienie w przepisach szerszej gamy narzędzi autoryzacji oświadczeń pacjentów. W przeciwnym razie, do czasu wydania wszystkim obywatelom RP cyfrowych dowodów osobistych, oświadczenia , jakie z mocy prawa należy dołączyć do dokumentacji będą musiały być składane w postaci papierowej.
  6. Dokonać w ostatecznego i trwałego ustalenia wymogów, jakie musi spełniać system informatyczny gromadzący dokumentację medyczną.