Dostosowanie pomieszczeń- ostateczny termin

Opublikował wildent w : Aktualności dla praktyk - 12-12-2017

koniec roku

Warto przypomnieć że z końcem tego roku upływa termin dostosowania pomieszczeń podmiotów wykonujących działalność lecznicza do wymogów rozporządzenia z 26 czerwca 2012 .

Trochę historii :

Ci, którzy nie mogli spełnić wszystkich wymogów do końca 2012r mogli sporządzić program dostosowawczy i zgłosić go Inspekcji Sanitarnej.  Ostatni przesunięty ustawowo termin działania tych programów jest definitywnie w przepisach wyznaczony na 31 grudnia tego roku. Latem tego roku Minister Zdrowia przedstawił projekt przedłużenia tego terminu niejako w nieskończoność , pod warunkiem orzeczenia Sanepidu że istniejące warunki „nie stwarzają niebezpieczeństwa”. Minister zawarł tą propozycję w tym samym projekcie, w którym chciał potwierdzić prawo szpitali do pobierania dopłat i opłat. Projekt ten- jak dobrze pamiętamy- spotkał się z krytyką w samym obozie władzy i na polecenie pani premier Szydło projekt został wycofany z konsultacji społecznych.

W ustawie nowelizującej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej z dnia 29 września 2017 r (Dz.U 2017 poz.2110) znalazła się jednak stosowna nowelizacja art. 207 ustawy o działalności leczniczej:

 art.207

[…] 
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który co najmniej częściowo nie zrealizuje programu dostosowania, o którym mowa w ust. 2, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów. Opinia ta jest wydawana w formie postanowienia.
4.  15  Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej przekazuje postanowienie, o którym mowa w ust. 3, właściwemu organowi prowadzącemu rejestr.

Zastrzeżenia może budzić oczywiście pozostawienie do uznania Inspekcji Sanitarnej kryteriów orzeczenia , czy coś wpływa czy nie wpływa na bezpieczeństwo pacjentów.

Nie wydaje się żeby problem upływającego definitywnie terminu dostosowania miał dotyczyć wielu poradni stomatologicznych. Niemniej, z obowiązku przypomnieć  wypada treść załącznika nr 2 do rozporządzenia czyli wymogi dla poradni ambulatoryjnych.

strona autonomia-dent.pl z cały czas aktualnym omówieniem Rozporządzenia

Z rozmów i listów wynika że cały czas emocje budzi kwestia ciągu technologicznego sterylizatorni.

Nie dość, że termin „ciąg” sugeruje sam w sobie kolejność elementów, której nie można dowolnie zmieniać, to na dodatek przepis wyraźnie mówi o kolejności elementów ciągu sterylizacyjnego.

1) odcinek (blat) materiałów skażonych, służący do wyładunku i przygotowania do
mycia i dezynfekcji wstępnej lub zasadniczej;
2) odcinek maszynowego mycia lub ręcznego mycia i dezynfekcji obejmujący
urzadzenie myjąco–dezynfekcyjne lub zlew 2–komorowy;
3) odcinek (blat) materiałów czystych do przeglądania i pakietowania materiałów
czystych przed sterylizacja;
4) sterylizator parowy lub niskotemperaturowy, z wyłączeniem urządzenia na tlenek
etylenu;
5) odcinek (blat) materiałów sterylnych;
6) stanowisko higieny rak zorganizowane poza blatem roboczym.

Przepis- o to często Czytelnicy pytają – nie mówi o tym, jakie wymiary mają mieć poszczególne blaty stanowisk (przyjmującego, służącego do suszenia, pakowania itd.)
Czynione były próby wpłynięcia na MZ, aby pojęcie ciągu zastąpić pojęciem zestawu ,ale póki co Ministerstwo nie uważa tego za zasadne.