Dentobusy: uwagi KS WIL do projektu Zarządzenia NFZ

Opublikował wildent w : Nowości, relacje z NFZ - 08-01-2018

przekazane KS NRL

KOMISJA STOMATOLOGICZNA
Okręgowej Rady Lekarskiej WIL

Poznań 8 stycznia 2018r.

 

Naczelna Rada Lekarska,

Uwagi

do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ  związanego z wprowadzeniem świadczeń stomatologicznych udzielanych w dentobusach

Po zapoznaniu się z projektem udostępnionym 3.01.2018r  na stronie

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-warunki-i-realizacja-umow-leczenie-stomatologiczne,6517.html

i po przeprowadzeniu dyskusji na liście mailowej Komisji, przesyłam następujące uwagi Komisji:

  1. Projekt jedynie ogólnie wspomina o wymogu przesłania dyrektorowi Oddziału planu postojów dentobusu i konieczności zatwierdzenia tego planu. Zarządzenie powinno rozwinąć dyspozycje zawarte w pkt. 4.1 załączników 2a i 10a Rozporządzenia MZ ws wykazu świadczeń gwarantowanych (w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem z 29 grudnia 2017 r) . „Potrzeby zdrowotne świadczeniobiorców” to pojęcie zbyt ogólne w obliczu  powszechnie dużych potrzeb. Projekt nie zawiera żadnych kryteriów doboru miejsc postoju (udzielania świadczeń) , ani długości postoju w jednym miejscu. Brak wobec tego też kryteriów, wg których mogłaby nastąpić odmowa dyrektora Oddziału zaakceptowania tego planu. Może to być z pewnością powodem sporów.
  2. Podanie planu postojów dentobusu do wiadomości na stronie internetowej Oddziału NFZ jest niewystarczające z punktu widzenia interesu ubezpieczonych. Właściwe byłoby podanie tej informacji również w mediach lokalnych , gdzie planowane jest udzielanie świadczeń.
  3. Pacjent przyjęty w dentobusie, po opuszczeniu danej miejscowości przez dentobus zostaje pozbawiony opieki w przypadku powikłań. Niezależnie od przewidzianego w Rozporządzeniu planu dalszego leczenia przekazywanemu świadczenobiorcy,  Zarządzenie powinno przewidywać konieczność wyposażenia rodziców i opiekunów pacjentów w możliwość skuteczniej komunikacji z personelem lekarskim , choćby celem telefonicznej porady lub  złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
  4. Wobec braku w urządzeniu dentobusu poczekalni , projekt powinien regulować tę kwestię i zawierać co najmniej zobowiązanie świadczeniodawcy do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oczekujących na wizytę oraz ich dostępu do pomieszczenia sanitarno- higienicznego.
  5. Konstrukcja rozdziału środków finansowych na ryczałt za gotowość i cenę za punkt wydaje się być racjonalna, pod warunkiem ich rzetelnej wyceny.

Wiceprezes ORL, Przewodniczący Komisji

lek.dent.Andrzej Cisło