Uchwała KS WIL w sprawie polityki informacyjnej

Opublikował wildent w : Uchwały i Stanowiska Komisji, z izby - 11-01-2018

Uchwała 1/2018

Komisji Stomatologicznej

Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu

z dnia 10 stycznia 2018r

w sprawie polityki informacyjnej

Na podstawie § 7 ust.1 w związku z §2 pkt.3 Regulaminu Komisji , uchwala się, co następuje:

§1.

 1. Komisja prowadzi stronę internetową na serwerze administrowanym przez Wielkopolską Izbę Lekarską.
 2. Redagowanie strony powierza się Zespołowi Redakcyjnemu, zwanemu dalej „Zespołem”.
 3. W skład Zespołu wchodzi 3-5 osób . Większość członków Zespołu  stanowią osoby będące członkami Komisji.
 4. Komisja wybiera członków Zespołu na okres kadencji  spośród kandydatur zgłoszonych przez członków Komisji. Komisja wybiera również Przewodniczącego Zespołu spośród jego członków. Powołanie Zespołu, na podstawie wyniku głosowań, ma formę uchwały Komisji.
 5. Członkowie Zespołu zobowiązani są brać udział w jego pracach.

§2.

Treści umieszczane na stronie internetowej związane mają być z szeroko rozumianą tematyką życia zawodowego lekarzy dentystów. Strona nie może zawierać treści sprzecznych z zasadami etyki lekarskiej, oraz aktualną wiedzą medyczną.

§3.

 1. Komisja również , jako uzupełnienie serwisu www:

a) prowadzi profil na przynajmniej jednym z internetowych portali społecznościowych (Facebook, Twitter),

b) rozsyła biuletyn internetowy pod nazwą „Diariusz Stomatologiczny” , będący krótkim podsumowaniem najważniejszych wpisów zawartych na stronie internetowej Komisji, jak również doniesień innych stron czy portali poświęconych sprawom związanym pośrednio lub bezpośrednio z życiem zawodowym lekarzy dentystów.

2. Diariusz Stomatologiczny oraz profile  redagowane są przez Zespół , z częstotliwością dopasowaną do napływających, publikowanych w internecie oraz  wytwarzanych przez Zespół doniesień, w przypadku Diariusza Stomatologicznego jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§4.

 1. Diariusz Stomatologiczny przesyłany jest przez Biuro WIL na dostępne w Rejestrze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej adresy poczty e-mail  lekarzy dentystów- członków WIL.
 2. Bazę adresową można uzupełniać o adresy lekarzy dentystów- członków WIL i innych izb okręgowych, na ich wniosek.
 3. Każda z osób, której adres e-mail znajduje się w bazie adresowej ma prawo zażądać wykreślenia jej adresu z tej bazy.
 4. Wydania opatrzone są w szczególności :nazwą biuletynu „Diariusz Stomatologiczny” ,wskazaniem „Komisja Stomatologiczna Wielkopolskiej Izby Lekarskiej” oraz datą. Każde wydanie opatrzone może być komentarzem redakcyjnym. Zespół zobowiązany jest udostępnić miejsce przeznaczone na komentarz redakcyjny Przewodniczącemu Komisji , na jego wniosek.
 5. Do treści wydań Diariusza Stomatologicznego i profili społecznościowych stosuje się postanowienia §2 .

§5.

Do czasu wyboru Zespołu na VIII Kadencję funkcję Przewodniczącego Zespołu powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§6.

 1. Komisja zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej WIL z wnioskiem o podjęcie uchwały, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W przypadku decyzji ORL o rejestracji Diariusza Stomatologicznego jako czasopisma, Komisja zwraca się z wnioskiem o podjęcie przez Radę uchwały , której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Krystyna Horoszkiewicz

Przewodniczący

Andrzej Cisło

 

Załącznik nr 1

Uchwała nr…[projekt]

Okręgowej Rady Lekarskiej

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

z dnia 13 stycznia 2018r.

§1.

Okręgowa Rada Lekarska przyjmuje do  wiadomości i zatwierdza wykonanie Uchwały nr 1/2018 Komisji Stomatologicznej ORL WIL z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie polityki informacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz ORL Prezes ORL

 

Załącznik nr 2

Uchwała nr…[projekt]

Okręgowej Rady Lekarskiej

Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

z dnia 13 stycznia 2018r.

w sprawie wydawania Diariusza Stomatologicznego

na podstawie […]uchwala się, co następuje

§1.

 1. Okręgowa Rada Lekarska występuje do Sądu Okręgowego w Poznaniu o rejestrację czasopisma internetowego „Diariusz Stomatologiczny” , którego będzie wydawcą.
 2. Diariusz Stomatologiczny wydawany będzie z częstotliwością dopasowaną do napływających, publikowanych w internecie oraz wytwarzanych przez Redakcję doniesień,  jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§2.

Siedzibą Redakcji Diariusza Stomatologicznego będzie siedziba Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

§3.

Zakres poruszanej przez wydawnictwo tematyki, wewnętrzny układ wydań , zasady umieszczania w nich komentarzy redakcyjnych,  oraz zasady kolportażu określa Uchwała nr 1/2018 Komisji Stomatologicznej ORL WIL w sprawie polityki informacyjnej zatwierdzona do realizacji Uchwałą nr…..Okręgowej Rady Lekarskiej WIL z 13 stycznia 2018r.

§4.

Redaktora Naczelnego i członków Redakcji Diariusza Stomatologicznego powołuje Okręgowa Rada Lekarska na podstawie kandydatur zgłoszonych przez Komisję Stomatologiczną ORL w drodze uchwały, o której mowa w §1 ust.4 Uchwały nr 1/2018 Komisji Stomatologicznej ORL WIL w sprawie polityki informacyjnej.

§5.

W związku z uchwałą nr 2/2018 Komisji Stomatologicznej ORL WIL z 10 stycznia 2018r :

1)     na Redaktora Naczelnego powołuje się Kol. Andrzeja Cisło

2)     w skład Redakcji powołuje się:

Kol. Annę Kurhańską-Flisykowską,

Kol. Macieja Marcinowskiego,

Kol. Przemysława Marcinowskiego,

Kol. Rafała Przybylskiego.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ORL Prezes ORL