Przerwa nie jest zmianą umowy

Opublikował wildent w : Nowości, relacje z NFZ - 05-03-2018

..a tak chce to traktować WOW


Wojewódzki Oddział NFZ w Poznaniu wydał 16 stycznia br Komunikat, w którym powiadamia, że od 1 lutego zgłaszanie przerw w udzielaniu świadczeń następuje poprzez SZOI .

KOMUNIKAT WOW

To akurat jeszcze jest wytłumaczalne brzmieniem par.10 Ogólnych Warunków Umów. Gorzej, że WOW oczekuje tego powiadomienia w formie wniosku o zmianę w umowie, z „wyrejestrowaniem” na dni przerwy harmonogramu (będącego załącznikiem do umowy).

W tej sprawie WIL skierowała pismo do WOW:

Poznań 3 marca 2018r.

 

Pani Agnieszka Pachciarz
Dyrektor
Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Poznaniu

Szanowna Pani Dyrektor,

Wielkopolska Izba Lekarska zwraca się z zapytaniem o nowe zasady zgłaszania przez świadczeniodawców przerw w udzielaniu świadczeń. W szczególności wyjaśnień wymaga naszym zdaniem treść Komunikatu zamieszczonego 16 stycznia br na profilach SZOI.
Z komunikatu wynika, że od 1 lutego br. od świadczeniodawców oczekuje się zgłaszania przerw w formie modyfikacji harmonogramów przypisanych do umowy. Na ich podstawie (wg komunikatu oraz wyjaśnień pracowników WOW) sporządzany będzie „aneks” uwzględniający wprowadzone zmiany.
O ile sama forma elektroniczna zgłaszania przerw nie budzi w świetle par 10 Ogólnych Warunków Umów (OWU) większych kontrowersji , o tyle :

  • 1) Dokonywanie zgłoszenia przerwy w udzielaniu świadczeń poprzez zgłaszanie zmiany w umowie wydaje się nieprzewidzianym przez OWU powiązaniem faktu przerwy z postanowieniami umowy. W świetle par.9 „powiadomienie” o planowanej przerwie nie jest wystąpieniem o zmiany w umowie, a zgoda Dyrektora Oddziału na przerwę w udzielaniu świadczeń nie jest zgodą na zmiany w umowie. Możliwość przerwy i jej warunki są opisane w OWU i tryb ten funkcjonuje niezależnie od postanowień umowy a w szczególności od jej załącznika, jakim jest harmonogram.
  • 2) Katalog powodów zgłoszenia przerwy sugerowany w Komunikacie powinien odzwierciedlać stan opisany w OWU. O ile przerwa zgłaszana 30 dni wcześniej często związana jest z urlopem (choć może to np. być planowany kurs lub planowana hospitalizacja) , o tyle przerwa zgłaszana ad hoc wcale nie musi być związana ze zwolnieniem lekarskim . Pominąć można już przy tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą rzadko mają wystawiane zwolnienia. Ważniejsze jest to, że powodem nagle zgłaszanej przerwy są również zdarzenia losowe, lub np. awaria sprzętu lub urlop na żądanie (jeśli pracownik jest jedynym udzielającym świadczeń).  Same Ogólne Warunki Umów w par.9 definiują przerwy w udzielaniu świadczeń jako :a/ planowane , oraz b/ te, których nie można było przewidzieć. I takie jest poprawne skatalogowanie przyczyn przerwy.
  • 3) Aneks sporządza się w związku ze zmianą umowy. Zmiana umowy zaś, zgodnie z par 43 OWU- o ile niespowodowana okolicznościami opisanymi w OWU- może nastąpić jedynie wskutek zgody obu stron. Skoro-jak wskazano w pkt 1)- powiadomienie o planowanej czy nieplanowanej przerwie nie wpływa na żaden z parametrów umowy, nie wiadomo, czego (jakiej zmiany ) miałby ów aneks dotyczyć,
  • 4) Na marginesie kwestia techniczna: w obecnym układzie formularzy na SZOI dokonanie takiego zgłoszenia jest niebywale skomplikowane.

Liczymy na pilne wyjaśnienie w tej sprawie

Z poważaniem

dr n.med. Krzysztof Kordel

Prezes ORL WIL