Zgłaszanie przerw: Apel ORL

Opublikował wildent w : Nowości, relacje z NFZ - 27-03-2018

Apel do Prezesa NFZ

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018r Okręgowa Rada Lekarska przyjęła Apel następującej treści:

 

Apel 
Okręgowej Rady Lekarskiej WIL
z dnia 27 marca 2018r.

do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wprowadzonej przez Oddział Wojewódzki NFZ procedury

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zwróciła się 3 marca br pismem Prezesa ORL do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu z wnioskiem o pilne wyjaśnienie wprowadzonych jednostronnie przez WOW zasad zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń.
W szczególności WIL kwestionuje zasadność łączenia zgłoszenia przerwy ze zmianą w umowie. Wyrejestrowywanie na kontach SZOI harmonogramów dla lekarza i zgłoszonego do umowy personelu pomocniczego i sporządzanie następnie aneksów do umowy tylko dlatego, że świadczeniodawca korzysta z odrębnie określonego w Ogólnych Warunkach Umów prawa do zgłoszenia przerwy w udzielaniu świadczeń jest procedurą zupełnie nieprzewidzianą w OWU.
Podkreślenia wymaga też fakt, że bezwzględny wymóg posługiwania się w zgłaszaniu przerw (czy nawet zmian w umowie) serwisami elektronicznymi dotyczy tylko tych Świadczeniodawców , którzy podpisali z Oddziałem NFZ stosowną umowę (par.10 ust. 6 OWU).

Na wysłane pismo ,pomimo upływu 3 tygodni Wielkopolska Izba Lekarska nie otrzymała odpowiedzi.
Wobec powyższego Okręgowa Rada Lekarska:
-wyraża głębokie zaniepokojenie zbywaniem jej wystąpień przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ,
– zwraca się do Prezesa NFZ o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji .

 

Otrzymują:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Wielkopolski Oddział NFZ
Przewodniczący Rady WOW