Czy każdą karę wymierzoną przez Sąd Lek. można uznać za dotkliwą?

Opublikował wildent w : Aktualności dla praktyk - 06-09-2014

ważne w kontekście krytyki sądownictwa lekarskiego

Często słyszy się zarzut stawiany sądownictwu lekarskiemu, że  w imię źle pojętej solidarności zawodowej chroni lekarzy przed konsekwencjami naruszenia zasad wykonywania zawodu. Krytyka idzie głównie w stronę zbyt małego zróżnicowania wymierzonych kar (choć w katalogu jest ich ostatnio dwa razy więcej niż pod rządami ustawy z 1989 roku), a dokładnie-zbyt dużej liczby orzekanych upomnień jako najlżejszej kary.

Czy istotnie zarzut taki znajduje uzasadnienie?

Odpowiedzi można szukac w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 28/09  gdzie TK stwierdził:

 

Nie budzi wątpliwości, że każda kara dyscyplinarna dla członka samorządu zawodowego jest dolegliwa, gdyż oznacza negatywną ocenę sposobu wykonywania przez niego zawodu, a tym samym utratę zaufania publicznego, które art. 17 ust. 1 Konstytucji wskazuje jako immanentną cechę tego rodzaju zawodów. Dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego faktem dyskredytującym w oczach opinii publicznej jest samo skazanie za przewinienie dyscyplinarne, niezależnie od rodzaju wymierzonej kary. Niekwestionowanym jest fakt, że lekarz musi cieszyć się zaufaniem pacjentów, którzy powierzają mu ochronę dóbr dla siebie najcenniejszych, tj. życia i zdrowia ludzkiego. Uznanie go za winnego przewinienia dyscyplinarnego niewątpliwie może być powodem utraty zaufania pacjentów do jego osoby i jego kompetencji. Rodzaj kary wymierzonej lekarzowi przez sąd dyscyplinarny ma z tego punktu widzenia znaczenie drugorzędne. Dolegliwość kary nie ma bowiem bezpośredniego przełożenia na stopień utraty zaufania do ukaranego lekarza. Każda zatem kara dyscyplinarna, w tym również kara nagany**, może mieć negatywne konsekwencje w relacjach między lekarzem i jego pacjentami.

 

W rzeczy samej – właśnie przez pryzmat utraty pierwszego prawa lekarza jako członka izb czyli możliwości bycia wybranym (patrz art 9 ustawy o izbach lekarskich), każda kara dyscyplinarna (również upomnienie) jest powiedzeniem lekarzowi przez środowisko :” jesteś dla nas niewiarygodny, nie chcemy abyś nas reprezentował”.

————————————

** postępowanie w sprawie P28/09 dotyczyło akurat ukarania lekarza karą nagany- stąd przykład tej kary w uzasadnieniu