Bez kategorii

Radiologia szczękowa- Komunikat ws kursów

KOMUNIKAT

Do Komisji Stomatologicznej ORL WIL wpłynęły pytania dotyczące organizowanych przez prywatne firmy kursów z zakresu „radiologii szczękowo-twarzowej”. W szczególności zainteresowanie budzą zapowiedzi dotyczące :

  • obowiązkowego charakteru takiego kursu
  • uzyskania poprzez uczestnictwo w kursie i kończącym je wewnętrznym egzaminie, uprawnień do opisu zdjęć rtg pantomograficznych i wykonanych techniką CBCT „zgodnie z wymogami RMZ z dnia 18.02.2011 r. oraz aktualnym wykazem wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej(obwieszczenie MZ z dnia 10.11.2015 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2015 r., poz.78)”

W związku z powyższym Komisja Stomatologiczna ORL WIL wyjaśnia, co następuje:

  1.  Przepisem mającym znaczenie w tej sprawie jest Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2015 r., poz. 78) . Zawarta w wykazie procedura dla zdjęcia pantomograficznego, opisując kryteria prawidłowej formy przedstawienia wyniku badania i jego opisu formułuje dla opisu tego zdjęcia  warunek odbycia „odpowiedniego przeszkolenia” . Przepis jest powszechnie krytykowany za jego nieprecyzyjność i niedookreśloność. Trudno bowiem z przepisu wywnioskować , jakie przeszkolenie będzie „odpowiednie”. Nie wiadomo zatem, jaki miałby być zakres tematyczny oraz godzinowy takiego kursu, jakie kwalifikacje wykładowców itp.**. Istnieją też dokumenty świadczące o tym, że resort zdrowia rozważa zmianę tego przepisu w kierunku uprawnienia lekarzy dentystów do opisu zdjęć innych niż wewnątrzustne i pozostawienia tej materii jako domeny kształcenia ustawicznego.
  2. Wszelkie organizowane kursy poświęcone interpretacji zdjęć rtg odbywają się na podstawie przepisów o kształceniu ustawicznym i na zasadach ogólnych są za uczestnictwo w nich przyznawane punkty edukacyjne.
  3. Kształcenie w tym kierunku jest bardzo potrzebne , wagi rzetelnej wiedzy z radiologii stomatologicznej nie da się przecenić. Nie zmienia to faktu, że trudno przy tak ogólnie sformułowanym przepisie Obwieszczenia Ministra Zdrowia uznać ten kurs , za „kurs obowiązkowy” , a już z pewnością żaden podmiot nie może twierdzić , że szkolenie jakie organizuje odbywa się „na podstawie” przepisów Rozporządzenia ws warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej i Obwieszczenia ws wykazu procedur wzorcowych, czy też „zgodnie z” tymi przepisami, w szczególności, jeśli domniemane „potwierdzenie uprawnienia” miałoby obejmować tak innowacyjną technikę radiologiczną jak CBCT.
  4. Z żądaniem okazania dokumentu potwierdzającego odbycie takiego szkolenia nie powinny występować wobec podmiotów i praktyk organa inspekcji sanitarnej ( WIL powzięła wiadomość o takich przypadkach). Opis zdjęcia nie ma żadnego wpływu na higienę radiacyjną, jest elementem dokumentacji medycznej i ingerowanie inspekcji sanitarnej w tę materię zdaje się wykraczać poza jej uprawnienia nadane w ustawie.

Przewodniczący Komisji

lek.dent.Andrzej Cisło

Zmagasz się z problemami ze zgryzem bądź nie jesteś pewien czy potrzebujesz aparatu ortodontycznego? Skontaktuj się ze specjalistą z zakresu ortodoncji  z kliniki stomatologicznej Stankowscy-Białach! W ramach usług ortodoncja Poznań, zadba on o stan Twojego uzębienia i przywróci mu pełną funkcjonalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *