Bez kategorii

Regulamin Komisji Stomatologicznej WIL

zatwierdzony uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1/2014

Komisji Stomatologicznej

Okręgowej Rady Lekarskiej WIL

z dnia  26 kwietnia 2014r

w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji

Na podstawie §15 ust. 5  uchwały nr 14/2012 XXXIII OZL WIL z dnia 31 marca 2012 r uchwala się co następuje:

§1

Komisja Stomatologiczna uchwala Regulamin Komisji stanowiący załącznik nr 1 uchwały

§2

Komisja zwraca się do Rady Okręgowej z wnioskiem o zatwierdzenie Regulaminu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz KomisjiPrzewodniczący Komisji
Krystyna HoroszkiewiczAndrzej Cisło

Załącznik nr 1

R e g u l a m i n

Komisji Stomatologicznej

Okręgowej Rady Lekarskiej

­­Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

§1

Komisja Stomatologiczna Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jest ciałem doradczym  Okręgowej Rady Lekarskiej .

§2

Do zadań Komisji Stomatologicznej WIL należy:

 1. przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej problemów , wniosków , stanowisk i opinii we wszystkich sprawach objętych działaniami samorządu lekarskiego, a dotyczących problemów wykonywania zawodu lekarza dentysty i opieki stomatologicznej,
 2. dbałość o dostępność kształcenia podyplomowego i ustawicznego ,
 3. prowadzenie właściwej polityki informacyjnej dla lekarzy dentystów zrzeszonych w WIL.

§3

Zadania swoje Komisja wykonuje w szczególności poprzez:

 1. przedstawianie  Okręgowej Radzie Lekarskiej propozycji niezbędnych działań w celu ochrony indywidualnych i zbiorowych interesów lekarzy dentystów,
 2. analizę napływających od lekarzy dentystów informacji,
 3. utrzymywanie stałych kontaktów z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej oraz organizacjami i stowarzyszeniami lekarzy dentystów,
 4. Udział w negocjowaniu warunków umów cywilnoprawnych zawieranych w systemie ubezpieczeń zdrowotnych.

§4

Komisja Stomatologiczna   powoływana jest przez  Okręgową Radę Lekarską. Rada wyznacza też Przewodniczącego Komisji .

§5

Prezydium Komisji składa się z: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz 5-8 członków .

§6

1. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz  członków Prezydium komisja wybiera w głosowaniu jawnym   na pierwszym  posiedzeniu od momentu powołania .

2. O trybie wyborów oraz rozdziale pozostałych  mandatów w Prezydium, Komisja może zdecydować po wyborze Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 7

1.Komisja podejmuje uchwały, rezolucje, deklaracje, apele, oświadczenia, stanowiska zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy swoich członków, uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

2. Prezydium  może obradować i podejmować decyzje w ramach udzielonego przez Komisję zakresu kompetencji, w ramach posiedzeń oraz drogą elektroniczną. Przepis ustępu 1 stosuje się.

§ 8

Za zgodą, co najmniej połowy swoich członków uczestniczących w posiedzeniu, Komisja może uchwalić tajność głosowania w całości lub części.

§ 9

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad oraz sekretarz.

§10

1. Do zadań Przewodniczącego należy kierowanie pracami komisji, a w szczególności:

 1. zwoływanie posiedzeń Komisji i jej prezydium i przewodniczenie im
 2. rozdział zadań pomiędzy członków komisji
 3. przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej oraz Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy sprawozdań z prac Komisji,
 4. czuwanie nad ich realizacją uchwał Komisji

2. Sprawozdanie roczne i kadencyjne winno być udostępnione przez przewodniczącego członkom Komisji w terminie umożliwiającym zgłoszenie do niego propozycji poprawek lub sprostowań.

§ 11

Przewodniczący Komisji może działać na zewnątrz w imieniu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego we właściwym trybie przez organy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

§ 12

Sekretarz Komisji:

– przygotowuje posiedzenia,

– sporządza protokół,

– nadzoruje prowadzenie rejestru uchwał Komisji, list obecności itp.

§13

1.Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na 3 miesiące

2.Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie prezydium komisji na wniosek  połowy jego członków.

3. Posiedzenia komisji są jawne i otwarte dla wszystkich członków WIL.

§ 14

Komisja może powoływać na okres kadencji stałe i doraźne grupy robocze i zespoły negocjacyjne.

§15

Członkostwo w Komisji ustaje w wyniku:

– pisemnej rezygnacji,

– trzech nieusprawiedliwionych nieobecności potwierdzonych przez przewodniczącego Komisji,

-odwołania zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przez Okręgową Radę Lekarską, na wniosek przewodniczącego Komisji z uzasadnieniem lub z inicjatywy Okręgowej Rady Lekarskiej.

– śmierci.

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *