Bez kategorii

Tabela punktów edukacyjnych

>>Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów 

Tabela punktów edukacyjnych:
 Zbierać/nie zbierać
Lp.Forma doskonalenia zawodowegoLiczba punktówSposób weryfikacji
1234
1realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności50 pkt na 1 rokzaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności
2udział w kursie medycznym:  1) nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub2) realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem– który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej1 pkt za 1 godz.zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji
3udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym1 pkt za 1 godz.zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji
4odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym5 pkt za 1 dzieńzaświadczenie wydane przez kierownika ośrodka
5udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „kolegium specjalistów” albo „lekarskie towarzystwo naukowe” lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia lub towarzystwa naukowego3 pkt za posiedzeniepotwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
6udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy1 pkt za godz. szkolenia, max 6 pkt za 1 szkoleniepotwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
7wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym15 pktna podstawie programu
8udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości1 pkt za 1 godz.  programu edukacyjnegozaświadczenie wydane przez organizatora
9uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora – w zakresie nauk medycznych200 pktdyplom
10napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego100 pkt, wznowienie – 50 pktnotka bibliograficzna
11napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego50 pkt, wznowienie – 25 pktnotka bibliograficzna
12przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego30 pkt, wznowienie – 15 pktnotka bibliograficzna
13autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.)dwukrotność liczby pkt wskazanych w części A i B wykazu ministra właściwego do spraw nauki, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukinotka bibliograficzna
14napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym20 pktnotka bibliograficzna
15przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym10 pktnotka bibliograficzna
16sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego30 pkt – za rok sprawowania funkcji opiekunapotwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia stażu
17kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów15 pkt – za 1 lekarza za 1 rokpotwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub nabywania umiejętności
18indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki5 pkt za tytuł – max 10 pkt w okresie rozliczeniowympotwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty
19przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego5 pkt za  przynależność do jednego kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego – max 20 pkt w okresie rozliczeniowymzaświadczenie

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *