Bez kategorii

WIL ws kar za raporty z list oczekujących

Oddział wojewódzki NFZ rozsyła pisma powiadamiające o nałożeniu kary za nieterminowe przekazywanie raportów dotyczących list oczekujących.

czy te kary mieszczą się
w kryteriach kary umownej?

2014-12-15

Wyjaśnienia Biura Prawnego WIL i wzór zażalenia

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2014-12-11

Jak wynika z napływających do Izby danych, pism tych jest rzeczywiście dużo i wygląda to na masową akcję podjętą wobec świadczeniodawców wszystkich rodzajów świadczeń zobowiązanych do prowadzenia list oczekujących.

Najczęściej zgłaszane zastrzeżenia:

1/ kara dotyczy najczęściej wygasłej już umowy .

Tak, ale odpowiedzialność z tytułu wykonania umowy nie kończy się z chwilą jej wygaśnięcia. Istnieje cały czas spór jak długo odpowiadamy i w jakim zakresie za wykonywanie umowy, ale okres przynajmniej trzyletni raczej nie podlega dyskusji.

2/ niektórzy posprawdzali swoje dane eksportowe i okazało się, że wzięto pod uwagę termin zaimportowania raportu gdy tymczasem w terminie eksportowany był raport, ktory został przez system odrzucony.

To istotna przesłanka wyłączająca możliwość nałożenia kary. Często informacja o odrzuceniu raporu jest głębiej ukryta , często błąd nie zalezy od świadczeniodawcy .

3/Dlaczego nie było formalnej kontroli?

Sprawa jest analizowana przez prawników. Z pewnością z przyczyn wymienionych w pkt 2 Oddział nie dopełnił staranności (brak uwzględnienia faktu odrzucenia eksportu) . Można było również zażądać od Świadczeniodawców wyjasnień. Procedura kontroli byłaby tu zapewne pomocna, gdyż w jej ramach można np złożyć wyjaśnienia i ostatecznie-zastrzeżenia do protokołu.

4/ czy można coś z tym zrobić?

Można. Pismo nie zawiera pouczenia odnośnie odwołania od tej decyzji, gdyż nie jest to decyzja, nie ma tu procedury stricte odwoławczej. Jest to jednak  czynność dyrektora oddziału i na taką można żłożyć zażalenie do Prezesa NFZ w trybie art 160 ustawy o świadczeniach

Wielkopolska Izba Lekarska udostepni w najbliższych dniach wzór takiego zażalenia.

Art. 160. Świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługuje zażalenie na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące realizacji umowy.

Art. 161. 1. Zażalenie, o którym mowa w art. 160, rozpatruje, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, Prezes Funduszu.

2. Zażalenie, o którym mowa w ust. 1, składa się wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

2a. Prezes Funduszu, uwzględniając zażalenie w części lub w całości, nakłada na dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności poprzez uchylenie czynności, której dotyczy zażalenie, i zawiadamia świadczeniodawcę w terminie 7 dni o uwzględnieniu zażalenia.

3. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia przez Prezesa Funduszu w części lub całości, świadczeniodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie.

3a. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca może złożyć do Prezesa Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Prezesa na złożone przez świadczeniodawcę zażalenie.

3b. Wniosek o ponowne rozpatrzenie rozpatrywany jest przez Prezesa Funduszu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

3c. Zażalenie na ponowne rozpatrzenie wniosku nie przysługuje.

Zmagasz się z problemami ze zgryzem bądź nie jesteś pewien czy potrzebujesz aparatu ortodontycznego? Skontaktuj się ze specjalistą z zakresu ortodoncji  z kliniki stomatologicznej Stankowscy-Białach! W ramach usług ortodoncja Poznań, zadba on o stan Twojego uzębienia i przywróci mu pełną funkcjonalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *