Bez kategorii

Akredytacje

Akredytacje:

Każda instytucja chcąca prowadzić kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów musi złożyć do właściwej okręgowej izby lekarskiej stosowny wniosek.

Wyjątek stanowią:

1.       podmioty uprawnione do prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;

2.       inne podmioty niż w/w uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe.

Zasady akredytacji reguluje: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.12.2006 (link do strony: http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-06-239-1739) w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozporządzenie przewiduje, iż jedynym organem rejestrującym podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe jest okręgowa rada lekarska właściwa dla siedziby tego podmiotu. Jeśli taka instytucja chce wykonywać działalność na obszarze innej izby przedstawia okręgowej radzie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia podyplomowego dane potwierdzające spełnienie warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego, a po uzyskaniu potwierdzenia spełnienia tych warunków składa wniosek o wpis do rejestru do okręgowej rady lekarskiej właściwej dla swojej siedziby. Analogicznie- jeśli placówka chce prowadzić kształcenie o zasięgu ogólnopolskim przedstawia w/w informacje Naczelnej Radzie Lekarskiej a po uzyskaniu z NRL potwierdzenia ich spełnienia rejestrowana jest przez okręgową radę lekarską właściwą dla swojej siedziby.

Zmagasz się z problemami ze zgryzem bądź nie jesteś pewien czy potrzebujesz aparatu ortodontycznego? Skontaktuj się ze specjalistą z zakresu ortodoncji  z kliniki stomatologicznej Stankowscy-Białach! W ramach usług ortodoncja Poznań, zadba on o stan Twojego uzębienia i przywróci mu pełną funkcjonalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *