Bez kategorii

Kryteria oceny ofert

Uwagi do projektu Rozporządzenia MZ ws kryteriów oceny ofert

Część stomatologiczna

W części dotyczącej jakości mierzonej rodzajem wyposażenia uwagę zwraca nieracjonalnie niska punktacja za posiadanie zestawu do rtg/rvg. Przypuszczać należy, że jest to wynikiem pozostawienia punktów z obecnie obowiązującego zarządzenia prezesa NFZ przy jednoczesnej likwidacji wag skalujących. W obecnym stanie rzeczy na 100 możliwych punktów ,za zestaw do rtg otrzymuje się 7,5 pkt.
Rozróżnienie punktacji za rtg w lokalizacji a w miejscu wykonywania wydaje się racjonalne, ale jeden i drugi wiersz musi być opatrzony wyższą punktacją.
Zupełnie zaś niezrozumiałe jest potraktowanie kryterium kompleksowości poprzez powiązanie udzielania świadczeń w jednym zakresie z faktem udzielania świadczeń w innych zakresach przy tak znacznej punktacji . Przykładowo, w kontrakcie ogólnostomatologicznym można za to otrzymać 24 punkty czyli 24% możliwej do zdobycia punktacji. To w gruncie rzeczy przesądza o wybraniu oferty, gdyż zazwyczaj różnica pomiędzy punktacją oferentów w pobliżu „linii odcięcia” wynosi ok 1 pkt.
Jest to o tyle nieracjonalne , że zgodnie z rozporządzeniem MZ w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2014.1980) oferty szereguje się wg punktacji i w takiej kolejności następuje też wyczerpywanie się limitu stanowiącego przedmiot zamówienia. Projekt nie określa jaka część etatu przeliczeniowego współistniejącego kontraktu w innych zakresach uprawniałaby do dodatkowej punktacji. Wnosić więc trzeba , że chodzi tu o przynajmniej minimalny wymiar połowy kontraktu.
Z drugiej strony -komisja konkursowa nie może samodzielnie obniżyć zadeklarowanej przez oferenta liczby punktów
Tak więc w efekcie zaproponowanych rozwiązań fakt wykonywania choćby połowy kontraktu we wskazanych zakresach może skutecznie „wprowadzić do kontraktu” w zasadzie nieograniczoną liczbę lekarzy.

To ewidentna promocja dużych podmiotów , rozwiązanie noszące znamiona całkowicie systemowego i jako takie powinno być poddane szczegółowej konsultacji ze środowiskiem stomatologicznym.
Zupełnie niezwiązanym a ni z jakością ani z kryterium kompleksowości jest wykonywanie kontraktu „w 100% bez udziału podwykonawców”. To już nie jest nawet rozwiązanie systemowe- to jest kryterium niemieszczące się de facto w katalogu ustawowym , ponadto samo w sobie ustanawia supremację jednostek posiadających w swej strukturze np pracownię protetyczną. Kryterium to nie ma odniesienia ani do jakości , ani do kompleksowości .

Również w kryterium jakości nieracjonalne wydaje się warunkowanie punktacji od liczby wykonanych zabiegów w ostatnich 12 miesiącach. Terminy wygasania kontraktów są i powinny być przewidywalne- w obecnym brzmieniu ustawa zakłada udzielanie zamówień na 5 lat w opiece ambulatoryjnej. Kryterium to będzie polegało w rzeczywistości na „nadrabianiu” wykonań zdjęć rtg/rvg lub związanych z leczeniem konkretnych jednostek chorobowych (w przypadku kontraktów specjalistycznych). W tym ostatnim przypadku również zapewne przybierze to formę nadrabiania wykonań włącznie z „naciąganiem” rozpoznania w kierunku określonych w projekcie pozycji klasyfikacji ICD10. Zgodnie bowiem z projektem, wystarczy 1 przypadek danego schorzenia aby dane schorzenie podlegało wyliczaniu owych 75% z katalogu leczonych przypadków uprawniających do zwiększonej punktacji. Analiza listy „pożądanych” dla potrzeb punktacji schorzeń wskazuje raczej na jednostki akademickie -np lista przypisana do zakresu periodontologii lub stomatologii dzieci i młodzieży (w tym ostatnim przypadku ważne jest leczenie wszystkich wymienionych schorzeń dzieci ze złamaniem żuchwy włącznie) . Przy okazji należy wspomnieć o zasadzie określoności przepisów prawa. Taka konstrukcja przepisu może rodzić wątpliwości czy pierwsza pomoc udzielona pacjentowi z danym schorzeniem jest już „leczeniem” czy też jeszcze nie. Wątpliwości takie musiałaby rozstrzygnąć komisja konkursowa i to na podstawie dokumentacji medycznej, do której nie ma wglądu . Ustalenia komisji konkursowej w tym względzie musiałyby więc opierać się wyłącznie o oświadczenia oferenta lub badanie biegłego, a na takie czynności podczas postępowania konkursowego nie ma czasu.

Odnośnie części wspólnej: należy zrezygnować z kryterium posiadania aplikacji umożliwiającej zapisy za pośrednictwem Internetu z jednoczesną zwrotną informacją o terminie przyjęcia. Sprawa jest związana z zapisanym wręcz w art. 23a ustawy obowiązkiem wdrażania takiej procedury.  Przepis ten jest do dziś martwy  krytykowany głownie z tego powodu, że w związku z koniecznością sprawdzenia czy pacjent nie figuruje już po to samo świadczenie w innej kolejce konieczna byłaby integracja programów świadczeniodawców na poziomie NFZ lub Systemu Informacji Medycznej.  Sytuacja komplikuje się dodatkowo w przypadku świadczeń limitowanych (np.protez ) kiedy to bez udziału pacjenta niemożliwym jest stwierdzenie (konfiguracja braków zębowych) czy pacjentowi istotnie świadczenie to przysługuje. Poza tym pojęcie „odrębnej aplikacji” jest również nieprecyzyjne. Brak też powodu , dla którego miałaby to być koniecznie „odrębna” od programu do prowadzenia dokumentacji medycznej aplikacja.

Projekt w  części stomatologicznej  nie powinien stanowić podstawy do wydania aktu wykonawczego. W wielu miejscach wprowadza pojęcia nieprecyzyjne, których stosowanie powodować może uznaniowość w działaniu komisji konkursowych. Część kryteriów (i to sowicie punktowanych) jest kreacją systemowego przywileju dużych jednostek a kryterium wykonywania kontraktu bez udziału podwykonawców jest niepowiązane z żadnym z kryteriów wymienionych w ustawie i nie powinno mieć zastosowania.

Komisja Stomatologiczna Wielkopolskiej Izby Lekarskiej opowiada się za wydaniem rozporządzenia w brzmieniu obecnie obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ , ustalenie ze środowiskiem stomatologicznym zasad funkcjonowania publicznej opieki stomatologicznej i na tej bazie ustalenie nowych kryteriów

Andrzej Cisło

Przewodniczący Komisji

Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *