Bez kategorii

 • Bez kategorii

  Odpowiedzialność cywilna

  z ustawy o działalności leczniczej:Art. 25.1.Umowa ubezpieczenia:1)odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych;2)z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentaobejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej.2.Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.3.Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.4.Przepis ust. 1 pkt 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974…

 • Bez kategorii

  Obowiązki prowadzących praktyki i podmioty

  Podział obowiązków lekarza: PRZEDSIĘBIORCZE Opłaty środowiskowe (zniesione)  >> Obowiązek wynikający z ustawy o służbie medycyny pracy>> Obowiązek (tylko podmioty lecznicze) zgłaszania zasobów do Bazy SEOZ Obowiązek ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą Obowiązki rejestrowe LEKARSKIE Dokumentacja medyczna+polityka ochrony danych Kształcenie ustawiczne  Orzekanie o refundacji leków Obowiązek dołączania do prac techn. świadectw zgodności  Obowiązki z tytułu „Niebieskiej Karty”SANITARNE profilaktyka zakażeń   >> profilaktyka zranień >> gospodarka odpadami>>RADIOLOGICZNE testy podstawowe i specjalistyczne  >> audyty wewnętrzne audyty zewnętrzneSPRAWOZDAWCZE I STATYST. Indeks zmian: wprowadzone aktualizacje 2016-12-16  | Przepisy wprowadzające ułatwienia dla przedsiębiorców de facto usunęły kwestie opłat srodowiskowych z życia medycyny ambulatoryjnej. 2016-07-11 |Przedsiębiorcze| Uchylenie obowiązku przekazywania kwartalnej informacji o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i lekarzy2016-10-31 |Przedsiębiorcze| Obowiązki podmiotu leczniczego informowania o…

 • Bez kategorii

  Rejestry i podstawy prawne działalności

  Do czasu wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej (lipiec2011) praktycznie każdy  aspekt działalności naszych gabinetów regulowało odrębne rozporządzenie w zależności czy była to praktyka czy nzoz. Ustawa o działalności leczniczej ujednoliciła to w znacznym stopniu. Działalność lekarską (jeśli nie wykonujemy jej na podstawie umowy o pracę) możemy prowadzić w formie : praktyk (indywidualnych lub grupowych) lubpodmiotów leczniczych (dawne nzoz-y) zobacz                dotyczące praktyk Najważniejsze przepisy regulujące ich działalność posegregowano w tabeli: Aspekt Regulacja     regulacje ustawowe USTAWA o działalności leczniczej zasady rejestracji Rozporządzenie MZ    | Informator| organ rejestrowy podmiotów leczniczych wojewoda organ rejestrowy praktyk lekarskich okręgowa rada lekarska wymogi dot. pomieszczeń Rozporządzenie MZ  dokumentacja medyczna Rozporządzenie MZ

 • Bez kategorii

  Reklamowanie działalności leczniczej

  co innego informacja, a co innego reklama z ustawy o działalności leczniczej: zobacz też artykuł portalu Prawo i Medycyna Art.14.Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Większość autorów komentarzy do tego artykułu ustawy wskazuje na brak jasnego określenia w przepisach co jest a co nie jest reklamą usług medycznych. W szczególności brak jest jasnej granicy gdzie kończy się informacja a zaczyna reklama. Próbuje się szukać tych definicji na gruncie ustawy o radiofonii i telewizji. Nie bez znaczenia jest też sięgnięcie do definicji słownikowych.Powszechnie rozumiane pojęcie reklama utożsamiane jest z jego słownikowym znaczeniem: reklama (z łac. reclamo…

 • Bez kategorii

  Konferencja nt. EDM

  Wielkopolska Izba Lekarska wystąpiła z inicjatywą zorganizowania  siłami i pod patronatem NIL ogólnopolskiej konferencji poświęconej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej  . Uchwałą 14/17/ P-VII z 23 czerwca br Naczelna Rada Lekarska powierzyła zorganizowanie tej konferencji Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej. Konferencja odbędzie 17 listopada  w siedzibie NIL w Warszawie (Sobieskiego 110) . Początek o godz.11 Przebieg Konferencji będzie transmitowany online za pośrednictwem portalu YouTube. Dokładny link będzie podany w tym miejscu w przeddzień Konferencji Program 11.00- 11.10 Spotkanie pierwsze, pewnie nie ostatnie- Powitanie przez Organizatorów 11.10-11.30 Dokumentacja medyczna a EDM.  Stan obecny i postulaty niezbędnych zmian- Andrzej Cisło, Naczelna Rada Lekarska 11.30- 12.00 Plany wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej- przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych MZ 12.00-…

 • Bez kategorii

  Radiologia szczękowa- Komunikat ws kursów

  KOMUNIKAT Do Komisji Stomatologicznej ORL WIL wpłynęły pytania dotyczące organizowanych przez prywatne firmy kursów z zakresu „radiologii szczękowo-twarzowej”. W szczególności zainteresowanie budzą zapowiedzi dotyczące : W związku z powyższym Komisja Stomatologiczna ORL WIL wyjaśnia, co następuje: Przewodniczący Komisji lek.dent.Andrzej Cisło

 • Bez kategorii

  Algorytmy i protokoły postępowania

  MIP Pharma Polska Sp. z o. o. zaprasza na spotkania naukowe pt.:„Algorytmy i protokoły postępowania w diagnostyce i leczeniu stomatologicznym”podczas których wykład wygłosi Pan dr n. med.Mariusz Bochniak (Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UCS Gdańskiego UM) Poznań, 17 listopada 2017r. godz.9-12.00 Centrum Kongresowe Instytut Ochrony Roślin,ul. Wł. Węgorka 20 Zapisy na konferencję za pośrednictwem strony internetowej: www.mip-konferencje.com.pl Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 16.11.2017 r. Na konferencję można zapisać się również wysyłając email, SMS lub telefonicznie w godz. 8:00-18:00. Katarzyna Strugała, tel.: +48 694 462 536,  e-mail: katarzyna.strugala@mip-pharma.pl UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY                 ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ PRZYZNANIE UCZESTNIKOM SPOTKANIA 3 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z…

 • Bez kategorii

  Ustawa o ustalaniu najniższych wynagrodzeń

  Ustawa  z 8 czerwca 2017 roku  o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz harmonogram dochodzenia do jego docelowego poziomu. Przede wszystkim, w związku z treścią art. 1 ustawy zaznaczyć należy, że ustawodawca ograniczył jednoznacznie zakres działania ustawy do podmiotów leczniczych. Praktyki lekarskie więc nie podlegają tym regulacjom, a pracownicy fachowi praktyk lekarskich są wyłączeni spod „dobrodziejstwa” tej ustawy. Można oczywiście dyskutować, czy jest to w tym momencie zgodne z konstytucyjną zasadą równości , ale wymagałoby to w konsekwencji próby wzruszenia postanowień ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym . Wg ustawodawcy więc (cyt za Kancelarią Prezydenta) 20-07-201.Nowe przepisy powinny mieć przełożenie…

 • Bez kategorii

  Projekt rozporządzenia ws EDM

  Minister Zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. PROJEKT Zgodnie z projektem ( i wcześniejszymi zapowiedziami resortu)  pierwszymi zakwalifikowanymi do EDM dokumentami mają być: 1)     informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w § 28 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.  poz. 2069); 2)     informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę, o której mowa w § 12 ust. 4 załącznika do…

 • Bez kategorii

  Szkolna opieka stomatologiczna

  WIELKOPOLSKAIZBA LEKARSKAKomisja Stomatologiczna Poznań 2017-10-13 Naczelna Rada Lekarska  Uwagi do projektu  założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w  wieku szkolnym- część dotycząca opieki stomatologicznej Pozytywnie należy ocenić : Na tym etapie powinno się jednak już określić zasady współpracy szkoły z gabinetem mieszczącym się poza szkołą, a przede wszystkim tryb nawiązywania tej współpracy. Po reformie systemu oświaty szkoły podstawowe to znów szkoły 8-klasowe , co  w każdym wypadku daje dużą zbiorowość uczniów. Tymczasem projekt konsekwentnie wspomina o „gabinecie współpracującym” oraz o „lekarzu dentyście” -w liczbie pojedynczej. Za niecelowe należałoby uznać docelowe przyporządkowanie jednej szkole jednego stomatologicznego  gabinetu współpracującego. Taki rozmiar zadania , jakiemu miałby sprostać jeden gabinet może być znaczącym  czynnikiem…